home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
   
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DUSUN NANDING, BATU 12, HULU 
			LANGAT, SELANGOR 
Tarikh/Date 	: 	13/07/86 
Tajuk/Title  	: 	SEMPENA PELANCARAN PROGRAM KHAS 
			PERUMAHAN KOS RENDAH 




Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan salam sejahtera. Yang
Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri; Yang
Berhormat Menteri-Menteri; Dif-Dif Kehormat; Tuan-tuan dan puan-puan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur Majlis ini kerana
menjemput saya untuk berucap dan seterusnya merasmikan pelancaran projek
perumahan kos rendah di Negeri Selangor. Kesempatan ini memberi saya
peluang untuk menyatakan hasrat, strategi, prinsip, objektif dan peranan
yang akan dimainkan bersama oleh pihak Kerajaan dan swasta dalam
menjayakan program khas ini.

Tuan-tuan dan puan-puan, 

2. Program Khas Perumahan Kos Rendah ini dilaksanakan khusus untuk
mencapai matlamat utama menambahkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Di
samping itu, ianya juga bertujuan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan
menyediakan kemudahan perumahan untuk rakyatberpendapatan rendah. Melalui
program ini Kerajaan berhasrat membina sekurang-kurangnya 80,000 unit
rumah kos rendah setahun di seluruh negara, untuk tempoh tiga tahun
bermula dari sekarang hingga tahun 1988. Tanggungjawab utama untuk
menjayakan program ini diletakkan dengan sektor swasta, baik daripada segi
pembiayaan mahupun pelaksanaannya. Peruntukan sebanyak dua ribu juta
ringgit setahun dari Bank Negara, bank-bank perdagangan dan
syarikat-syarikat kewangan telah disediakan untuk membiayai program
ini. Program ini tidak melibatkan peruntukan belanjawan pembangunan
tahunan Kerajaan.

3. Suka saya menegaskan bahawa matlamat untuk menambah pertumbuhan ekonomi
hanya akan menjadi kenyataan sekiranya peruntukan tiap-tiap tahun sebanyak
dua ribu juta ringgit itu dapat dibelanjakan sepenuhnya. Sasaran untuk
membina 80,000 unit rumah kos rendah setahun hanyalah merupakan anggaran
sahaja berasaskan harga purata $25,000 seunit daripada peruntukan yang
disediakan. Ini bermakna jika harga jualan rumah dapat diturunkan lagi
dalam lingkungan $17,000 hingga $20,000 seunit, lebih banyak lagi rumah
boleh dibina tiap-tiap tahun daripada peruntukan yang disediakan itu.

4. Program ini juga dijangka boleh menggerakkan semula sektor
pembinaan. Ianya boleh menjadi penggerak atau 'cata- lyst' serta memberi
'multiplier effects' ke atas sektor-sektor lain yang berkaitan dengan
industri pembinaan, terutamanya sektor pembuatan, perniagaan dan
perkhidmatan. Sektor-sektor ini akan mewujudkan pula kegiatan-kegiatan
ekonomi yang lain, seperti pengeluaran bahan-bahan binaan, perniagaan
runcit dan pemborongan, perkhidmatan-perkhidmatan berkaitan dengan
kewangan, guaman, perundingan, ukur, pengangkutan dan lain-lain
lagi. Dengan yang demikian, peluang-peluang pekerjaan dan sumber-sumber
pendapatan akan dapat diwujudkan bagi meringankan masalah pengangguran.

5. Di samping program khas ini, Kerajaan juga akan terus melaksanakan
program perumahan awam kos rendah yang telah dirancang dan diluluskan di
bawah Rancangan Malaysia Kelima. Ini bermakna unit-unit rumah yang akan
dibina di bawah pro- gram khas ini merupakan tambahan kepada unit-unit
rumah yang akan dibina oleh sektor awam di bawah Rancangan Malaysia
Kelima.

6. Perancangan dan perlaksanaan program khas ini bukan sahaja melibatkan
sektor swasta, tetapi memerlukan juga kerjasama agensi-agensi
Kerajaan. Dengan yang demikian dasar penswastaan dan semangat
Persyarikatan Malaysia dapatlah diamalkan dalam melaksanakan program
ini. Kerajaan-kerajaan negeri dan agensi-agensi lain perlulah memberi
panduan-panduan dan khidmat-khidmat sokongan yang diperlukan oleh pihak
swasta dengan cepat dan berkesan.

7. Bagi menentukan kejayaan program ini, beberapa tindakan dan strategi
baru telah dirangka dan diperkenalkan. Di antaranya ialah
kerajaan-kerajaan negeri, dengan kerjasama Persatuan Pemaju Perumahan,
telahpun mengenal-pasti projek-projek perumahan yang akan
dilaksanakan. Projek-projek berkenaan melibatkan tanah Kerajaan dan tanah
milik yang akan dilaksanakan secara penswastaan atau usahasama. Daripada
jumlah ini lebih daripada 70% akan dilaksanakan di tanah Kerajaan secara
penswastaan dan usahasama, sementara bakinya dilaksanakan di tanah milik
oleh pemaju-pemaju swasta. Kerajaan-kerajaan negeri juga telah dan sedang
menyediakan senarai bakal pembeli-pembeli rumah yang
berkelayakan. Langkah-langkah ini boleh menjimatkan 'holding costs' kepada
pemaju di samping mengelakkan timbulnya masalah di mana rumah sudah siap
tetapi tidak diduduki.

8. Kerajaan-kerajaan negeri telahpun menubuhkan sistem Pasukan Petugas
bagi mempastikan bahawa proses kelulusan permohonan berkaitan dengan
urusan tanah, perancangan, infrastruktur, pelan dan lain-lain akan dibuat
dalam tempoh masa tiga bulan. Piawaian perancangan dan infrastruktur bagi
rumah kos rendah yang dikatakan masih tinggi telahpun dikaji semula dan
diubah-suai dengan tujuan mengurangkan kos pembangunan. Kadar bayaran
premium tanah bagi projek-projek rumah kos rendah yang juga dikatakan
masih tinggi di beberapa tempat telahpun dikurangkan.

9. Seperkara lagi yang boleh dianggap sebagai hasil tindakan Kerajaan
setakat ini ialah pengecualian bayaran duti setem pindah-milik yang
pertama, iaitu di antara pemaju dan pembeli pertama. Bayaran ukur juga
telah dikecualikan sekiranya kerja-kerja ukur menggunakan perkhidmatan
Jabatan Ukur bagi projek-projek di bawah program khas ini.

10. Kerajaan juga telah memperkenalkan syarat-syarat dan peraturan
pinjaman baru yang lebih mudah dan cepat. Syarat-syarat dan peraturan yang
telahpun dipersetujui oleh Persatuan Bank-Bank Malaysia dijangka akan
memudahkan pembeli mendapatkan pinjaman perumahan serta meningkatkan
permintaan bagi unit-unit rumah yang akan dibina.

Tuan-tuan dan puan-puan, 

11. Berkaitan dengan soal pembiayaan, saya difahamkan banyak rungutan
telah diterima daripada pihak-pihak pelaksana mengenai kesulitan yang
dihadapi untuk memperolehi kewangan yang disediakan itu, sungguhpun sumber
dan jumlah pembiayaan telah dipersetujui dan ditetapkan. Sekiranya masalah
ini timbul, ianya sudah tentu akan menjadi penghalang perlaksanaan program
ini. Di sini saya ingin menyeru semua pihak yang terlibat, sama ada pihak
bank, Kerajaan Negeri, pemaju dan kontraktor-kontraktor supaya bekerjasama
mengatasi masalah ini. Proses-proses untuk mendapatkan pinjaman hendaklah
disediakan dengan jelas dan mudah. Bagi saya, tindakan yang mudah dan
cepat untuk menimbang dan memberi kelulusan ialah dengan cara semua pihak
yang terlibat mengamalkan konsep pusat serenti atau 'one-stop
centre'. Dengan konsep ini pihak bank sebagai peminjam, Kerajaan Negeri
sebagai pelaksana dan pemaju atau pembeli sebagai pemohon boleh berjumpa
dalam satu sessi khas di mana pertimbangan dan kelulusan ke atas satu-satu
permohonan dapat dibuat serentak. Dengan cara ini, proses pertimbangan dan
kelulusan yang rumit dan surat-menyurat yang berpanjangan dapat
diketepikan.

12. Sungguhpun program ini sepatutnya mula dilaksanakan pada bulan lalu,
didapati ada pihak-pihak yang masih kebelakangan dalam
melaksanakannya. Dengan itu saya menggesa kerajaan-kerajaan negeri supaya
memilih segera pemaju-pemaju bagi projek-projek yang akan dilaksanakan
secara penswastaan atau usahasama bagi tahun ini. Segala kelulusan yang
diperlukan hendaklah dipercepatkan. Projek-projek yang akan dilaksanakan
untuk tahun 1987 dan 1988 perlulah dikenal-pasti dan dirancang mulai dari
sekarang.

13. Pihak pemaju digesa supaya berusaha untuk mengurangkan kos dan harga
jualan rumah tanpa menjejaskan keselesaan penghuni dan kualiti rumah yang
dibina. Persatuan Peguam juga digesa supaya mempertimbangkan untuk
mengurangkan kadar bayaran guaman bagi urusan pembelian rumah kos rendah
di bawah program khas ini. Lembaga Jurukur juga digesa supaya dapat
mengurangkan kadar bayaran ukur.

14. Saya juga ingin mengambil kesempatan merayu pihak-pihak lain iaitu
pertubuhan arkitek, 'Master Builders Assodiation',persatuan pemborong,
persatuan perancang bandar dan lain-lain lagi supaya dapat memainkan
peranan dan memberi sumbangan masing-masing ke arah menjayakan program
khas ini. Saya berharap pihak-pihak berkenaan juga dapat menghasilkan dan
mengembangkan idea-idea baru dalam mewujudkan teknologi baru industri
perumahan. Jika harga rumah dapat di bendong dalam lingkungan $12,000
hingga $15,000 misalannya, barangkali buat permulaan, kita boleh sediakan
rumah inti atau 'core house' yang berbentuk 'extendable' yang boleh
ditambah atau diubah-suaikan. Dengan bentuk ini penghuni-penghuni
berpeluang membuat tambahan apabila kedudukan kewangan mereka mengizinkan
dan keperluan keluarga meningkat.

15. Suka saya mengingatkan kembali matlamat program ini adalah untuk
meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Sekiranya program ini gagal
atau lewat dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan
diperolehi. Dengan yang demikian sekali lagi saya menyeru semua pihak yang
terlibat mengambil tindakan segera untuk melaksanakan program ini dengan
jayanya dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Tuan-tuan dan puan-puan, 

16. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan
kepada Kerajaan Negeri Selangor dan semua pihak yang telah memberi
dayausaha dan perhatian yang berat untuk melaksanakan program
ini. Pelancaran ini menandakan titik permulaan perlaksanaan program ini
bukan sahaja di Negeri Selangor, tetapi juga di negeri-negeri lain di
seluruh negara. Akhir kata, dengan sukacitanya saya merasmikan pelancaran
Program Khas Perumahan Kos Rendah di Negeri Selangor ini.

Wabillahi taufik Walhidayah Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 

 



 
Google