home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN RAKYAT 
Tarikh/Date 	: 	28/06/89 
Tajuk/Title 	: 	MEMBENTANGKAN KAJIAN SEPARUH 
			ENGGAL RANCANGAN MALAYSIA KELIMA 
 Tuan Yang Di-Pertua,
  Saya dengan sukacitanya berdiri di Dewan yang mulia ini
untuk mengemukakan usul yang berikut:
"Bahawa Dewan ini
   menyedari kemajuan yang telah dicapai dalam usaha
   melaksanakan tiga tahun pertama Rancangan Malaysia
   Kelima;
   bersetuju  dengan  usaha-usaha  Kerajaan meneruskan
   pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) untuk mencapai
   tujuan utama iaitu perpaduan negara serta mengekalkan
   keamanan dan keselamatan, dalam konteks pertumbuhan
   ekonomi yang stabil dan berterusan;
   meluluskan  dan  menyetujui Kajian Separuh Penggal
   Rancangan Malaysia Kelima, yang telah dirangka untuk
   meliputi  dasar-dasar dan program-program bertujuan
   untuk meninggikan  lagi  pertumbuhan  ekonomi  dan
   melaksanakan langkah-langkah untuk membasmi kemiskinan
   dan  menyusun  semula  masyarakat,  seperti  yang
   dibentangkan dalam Kertas Perintah Bil. 23 Tahun 1989;
   Bahawa dalam meluluskan Kajian Separuh Penggal ini,
   Dewan ini menyeru semua rakyat Malaysia  daripada
segenap lapisan untuk berusaha dengan gigih lagi, sesuai
dengan hasrat Rukunegara dan bersatupadu untuk mewujudkan
negara yang adil, progresif dan kukuh.
MATLAMAT PEMBANGUNAN
____________________
Tuan Yang Di-Pertua,
2.  Kira-kira tiga tahun yang lalu, saya berdiri di Dewan
yang mulia ini untuk membentangkan agenda pembangunan bagi
tempoh masa 1986 sehingga 1990. Matlamat agenda pembangunan
tersebut ialah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang
stabil dalam jangka panjang.  Bagi mencapai matlamat ini,
saya telah menekankan betapa perlunya setiap daripada kita
mengubah  sikap  dan  berusaha ke arah membentuk satu
masyarakat yang progresif, berpandangan  positif  serta
mempunyai keyakinan diri untuk maju. Kerajaan sendiri telah
memberikan  segala  bentuk dorongan ke arah perubahan-
perubahan tersebut dan bersikap  positif  dalam  usaha
melaksanakannya.
3.  Sekarang dengan sukacitanya ingin saya membentangkan
Laporan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelima
bagi tempoh masa 1986 hingga 1988 untuk kita meninjau sejauh
mana pencapaian kita, sejauh mana kita berjaya mengatasi
masalah dan rintangan dan sejauh mana pula kita telah dapat
membina kekuatan ekonomi kita bagi menghadapi cabaran masa
depan. Kajian seperti ini bukanlah sesuatu  yang  baharu.
Ianya telah menjadi tradisi dipertengahan pelaksanaan setiap
rancangan pembangunan lima tahun.  Walau bagaimanapun,
Kajian Separuh Penggal kali ini besar ertinya kerana ianya
memberi kita peluang bukan sahaja untuk menilai pencapaian
matlamat yang telah kita tetapkan bagi Rancangan Malaysia
Kelima, tetapi juga untuk Rangka Rancangan Jangka Panjang,
1971-90 dan Dasar Ekonomi Baru.  Ahli-ahli Yang Berhormat
sekalian perlu memberi perhatian kepada Kajian ini supaya
dapat sama-sama kita menyumbang fikiran yang positif bagi
meningkatkan pencapaian matlamat perancangan  kita  dan
program-program di bawah Dasar Ekonomi Baru yang hanya
tinggal lapan belas bulan sahaja.
PRESTASI EKONOMI, 1986-88
_________________________
PERTUMBUHAN EKONOMI
___________________
Tuan Yang Di-Pertua,
4.  Semasa Rancangan Malaysia Kelima dilancarkan dahulu,
negara telah dilanda kemelesetan ekonomi yang teruk. Jumlah
pendapatan negara, umpamanya, telah merosot sebanyak 7.9
peratus sementara Kerajaan pula menghadapi masalah kewangan.
Di samping itu, kemelesetan ekonomi juga telah menjejaskan
pengwujudan peluang-peluang pekerjaan hingga menyebabkan
pengangguran terus meningkat.  Dalam keadaan yang begitu
terdesak, terdapat pula kesangsian  di kalangan berbagai
pihak tentang keupayaan kita untuk bangun kembali daripada
kemelesetan tersebut.  Ada juga pihak-pihak yang mendakwa
bahawa kesemuanya ini berpunca daripada pengurusan ekonomi
yang tidak cekap. Mereka ini sengaja lupa bahawa disebabkan
oleh struktur ekonomi kita yang terbuka, di mana lebih
separuh  daripada pendapatan negara diperolehi daripada
eksport, kemelesetan ekonomi dunia cepat merebak ke negara
kita dan membawa kesan yang tidak diingini.
5.  Perkembangan  ekonomi  beberapa  tahun  yang  lalu
membuktikan bahawa tuduhan-tuduhan tersebut adalah  tidak
berasas.  Sebenarnya dengan pengurusan ekonomi kita yang
teratur, pertumbuhan keluaran negara telah meningkat pada
kadar yang lebih pesat dan dalam tempoh yang lebih singkat
daripada yang dijangkakan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun
lalu umpamanya telah mencapai kadar 8.7 peratus, iaitu satu
pertumbuhan yang paling tinggi dalam tahun 1980an setelah
mencapai pertumbuhan pada kadar 5.2 peratus dalam tahun 1987
dan 1.2 peratus dalam tahun 1986. Di samping itu, kedudukan
kewangan Kerajaan yang pada satu ketika membebankan sumber
kewangan negara telah pulih lebih awal daripada  yang
dijangkakan,  sementara jurang sumber yang menjadi masalah
utama sebelum pelancaran Rancangan Malaysia Kelima juga
telah dapat diatasi.
SUMBER PERTUMBUHAN
__________________
Tuan Yang Di-Pertua,
6.  Punca utama pemulihan ekonomi kita adalah datangnya
daripada perkembangan yang pesat dalam sektor eksport. Nilai
eksport negara pada tahun 1988 telah meningkat kepada 55.3
ribu juta ringgit iaitu 55 peratus lebih tinggi dari tahun
1986. Ini bukan sahaja disebabkan oleh kenaikan harga barang
utama eksport seperti getah, minyak kelapa sawit, bijih
timah dan petroleum, tetapi juga oleh jumlah pengeluaran
yang lebih tinggi, khususnya dalam sektor pertanian moden
dan pembuatan. Pengeluaran sektor pembuatan meningkat pada
kadar 12.8 peratus dalam tahun 1987 dan 18 peratus dalam
tahun 1988 setelah didorong oleh permintaan luar dan dalam
negeri. Nilai eksport barang pembuatan dalam tahun 1988
adalah 75 peratus lebih tinggi daripada nilai tahun 1986.
Ini merupakan satu perkembangan penting dalam usaha Kerajaan
untuk memperkukuhkan proses perindustrian negara supaya
ekonomi kita tidak terlalu bergantung kepada eksport barang-
barang mentah.
7.  Pemulihan yang pesat daripada sektor eksport memberi
kesan yang besar kepada ekonomi negara. Imbangan pembayaran
di antara eksport dan import telah menunjukkan lebihan mulai
tahun 1986, setelah mengalami defisit yang  berterusan
semenjak   tahun   1980.  Sistem  kewangan  negara
menjadi lebih kukuh berbanding dengan kesesakan sumber
kewangan yang dialami dalam tahun-tahun 1985 dan 1986.
Kadar faedah bank menurun ke paras yang terendah semenjak
tahun 1974. Pendapatan per kapita pula telah meningkat
daripada $4,073 pada tahun 1986 ke $5,070 pada tahun 1988.
Perbelanjaan pengguna mencatitkan pertumbuhan yang besar
seperti ternyata daripada angka-angka penjualan barang-
barang pengguna seperti peti sejuk, televisyen, motosikal
dan kereta. Pendek kata, keseluruhan ekonomi kita sedang
menikmati pertumbuhan yang menggalakkan.
PERANAN SEKTOR SWASTA
_____________________
Tuan Yang Di-Pertua,
8.  Sektor swasta juga memainkan peranan yang besar dalam
pertumbuhan ekonomi semenjak tahun 1987.  Beberapa angka
petunjuk membuktikan perkembangan pesat dalam sektor swasta.
Jumlah modal bagi projek-projek yang diluluskan oleh MIDA
dalam tahun 1988 sebanyak $9,094 juta ialah 131 peratus
lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang diluluskan bagi
tahun 1987.  Jumlah import barang-barang yang digunakan
untuk pelaburan atau capital goods meningkat sebanyak 13.5
peratus dalam tahun 1987 dan 38.9 peratus dalam tahun 1988.
Pinjaman yang dikeluarkan oleh bank kepada sektor swasta
juga telah meningkat dengan banyaknya. Permohonan yang
diterima oleh Jawatankuasa Pelaburan Asing untuk membeli
harta saham dan hartanah dalam tahun 1988 adalah lebih
tinggi dari tahun 1986.
9.  Pelaburan swasta mencatitkan pertumbuhan sebanyak 23.5
peratus dalam tahun 1988 berbanding dengan 6.5 peratus dalam
tahun 1987 dan kemerosotan sebanyak 16.3 peratus dalam tahun
1986.  Sesungguhnya pertumbuhan sektor swasta ini bukan
sahaja dipengaruhi oleh pemulihan sektor eksport, tetapi
juga beberapa langkah positif yang diambil oleh Kerajaan
untuk mewujudkan suasana yang lebih menarik bagi pelabur
asing dan tempatan.
10.  Kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang perlu
untuk melonggarkan kawalannya terhadap pembangunan sektor
swasta. Akta Penyelarasan Perindustrian 1975, telah dipinda
dengan meningkatkan paras pengecualian mendapatkan lesen dan
melonggarkan syarat hakmilik ke atas pelabur asing.  Bagi
perolehan harta pula, paras pengecualian kelulusan daripada
Jawatankuasa Pelaburan Asing telah dinaikkan kepada $5 juta
demi  untuk  memudah  dan mempercepatkan pembelian dan
pengambilan alih. Di samping itu, beberapa dasar kewangan
juga diperkenalkan untuk menyediakan sumber pembiayaan yang
cukup dan pada kadar yang munasabah kepada sektor swasta.
Selain daripada langkah-langkah di atas, Akta Penggalakkan
Pelaburan 1986 telah diperluas bagi menyediakan galakan
fiskal kepada sektor pembuatan, pertanian dan pelancongan.
Kerajaan juga telah mengurangkan kadar cukai korporat dengan
tujuan supaya sektor swasta  dapat  meningkatkan  lagi
pelaburan mereka.
11. Minat  pelabur-pelabur  asing  dan  tempatan telah
bertambah dan ini memberi petanda baik kepada kestabilan
pertumbuhan ekonomi.  Akhir-akhir ini sektor swasta telah
menunjukkan kejayaan dalam meneroka pasaran antarabangsa
bagi barang-barang yang selama ini hanya dijual dalam
negeri.  Kejayaan yang sama juga dapat dilihat di dalam
syarikat-syarikat milik Kerajaan di mana kereta nasional
umpamanya telah menembusi pasaran antarabangsa.  Kerajaan
percaya bahawa jika dorongan dan galakan yang disediakan
oleh Kerajaan digunakan dengan baik, sektor swasta akan
dapat menempa kejayaan yang lebih besar.  Segala-galanya
adalah bergantung kepada sikap sektor swasta sendiri.
PERBELANJAAN AWAM
_________________
Tuan Yang Di-Pertua,
12. Semasa negara menghadapi kemelesetan, Kerajaan telah
mengambil langkah mengurangkan perbelanjaan pengurusan dan
pembangunan. Pengurangan ini dibuat untuk menjaga kedudukan
kewangan negara.  Sebelum daripada itu Kerajaan telah
meminjam dengan banyaknya untuk meneruskan pembangunan dan
pelaburan supaya pertumbuhan ekonomi diteruskan di tahap
yang tinggi. Jika amalan ini diteruskan semasa ekonomi
negara meleset, kita mungkin menanggung beban hutang yang
terlalu banyak seperti yang berlaku kepada beberapa buah
negara membangun.
13. Pengurangan perbelanjaan pembangunan ini  merupakan
pilihan yang wajar memandangkan tahap kemelesetan yang
dialami adalah berterusan dan di luar jangkaan dan ianya
memberi kesan yang begitu berat terhadap kedudukan kewangan
Kerajaan.  Tambahan pula prospek pertumbuhan di masa itu
adalah  tidak  pasti.   Kerajaan berpendapat sekiranya
perbelanjaan bagi Rancangan Malaysia Kelima dikekalkan pada
paras yang asal iaitu $74 ribu juta, negara bukan sahaja
terpaksa meningkatkan hutang luarnya, malah akan menghadapi
risiko pertumbuhan yang perlahan di masa depan. Dengan lain
perkataan, adalah lebih baik bagi kita berbelanja mengikut
kemampuan kita.  Berasaskan ini, perbelanjaan pembangunan
sektor awam dikurangkan kepada $47.7 ribu juta.
14. Bagaimanapun,  dengan  perkembangan  ekonomi  yang
bertambah baik akhir-akhir ini, Kerajaan telah bersetuju
meningkatkan perbelanjaan pembangunan ke paras $57.5 ribu
juta. Jumlah ini, walaupun masih rendah berbanding dengan
peruntukan asal Rancangan Malaysia Kelima, adalah cukup
untuk melaksanakan projek-projek pembangunan sehingga akhir
tahun 1990.
15.  Daripada jumlah peruntukan yang disemak semula ini
iaitu $57.5 ribu juta, sebanyak $32.86 ribu juta adalah
untuk perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan dan
sebanyak $16.4 ribu juta bagi Perusahaan Awam Bukan Kewangan
(PABK).  Daripada keseluruhan peruntukan bagi Kerajaan
Persekutuan dan PABK-PABK, 76.17 peratus adalah diuntukkan
kepada sektor ekonomi, manakala 17.24 peratus untuk sektor
sosial. Bahagian sektor ekonomi telah dapat dikekalkan ke
paras yang sama dengan paras asal semasa Rancangan Malaysia
Kelima dilancarkan, manakala bahagian sektor sosial pula
telah dipertingkatkan.
16.  Kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada projek-
projek  pembangunan  luar  bandar,  serta  pembangunan
infrastruktur fizikal dan sosial. Malaysia boleh dianggap
sebagai satu-satunya negara yang terbaik di rantau ini
daripada  segi taburan kemudahan infrastruktur.  Walau
bagaimanapun, kita masih perlu meningkatkan lagi mutunya
kerana sistem infrastruktur yang efisien adalah sangat pent-
ing bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, perbelanjaan bagi
projek-projek infrastruktur  seperti  jalan,  pelabuhan,
keretapi, lapangan terbang, bekalan air dan elektrik, perlu
dipertingkatkan  lagi  untuk  memberi  sokongan  kepada
perkembangan sektor-sektor penting, khususnya pembuatan,
pelancongan dan pertanian.
17.  Perbelanjaan pembangunan bagi agensi-agensi Kerajaan
Persekutuan  dalam  tahun 1986 hingga 1988 menunjukkan
prestasi pelaksanaan yang kurang memuaskan.  Oleh itu,
usaha-usaha akan dilipatgandakan supaya prestasi pelaksanaan
yang lebih tinggi dapat dicapai dalam tempoh lapan belas
bulan akan datang ini.
18. Walaupun kedudukan kewangan sektor awam kini bertambah
baik dibandingkan dengan kedudukan di dalam tahun-tahun 1986
dan 1987, Kerajaan akan terus mengawal perbelanjaan awam
supaya kedudukannya kukuh.  Bagi dua tahun akhir Rancangan
Malaysia Kelima, akaun semasa Kerajaan Persekutuan dijangka
mendapat  lebihan  dan  ini  akan mengurangkan defisit
keseluruhan Kerajaan Persekutuan. Defisit keseluruhan pada
masa ini berada di paras yang munasabah dan lebih rendah
daripada anggaran asal Rancangan Malaysia Kelima.  Kerajaan
akan cuba mengurangkan beban hutang luar negeri dan oleh itu
perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan akan dibiayai
terutamanya daripada punca-punca dalam negeri.  Penswastaan
projek-projek tertentu akan dibuat untuk mengurangkan beban
perbelanjaan  Kerajaan  tanpa  menjejaskan  keperluan
pembangunan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara.
19. Dalam usaha mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam,
Kerajaan akan terus mengawal perbelanjaan PABK-PABK dan
mengawas prestasi agensi-agensi tersebut. Agensi-agensi ini
tidak sepatutnya  bergantung  kepada  bantuan  Kerajaan
Persekutuan, tetapi hendaklah meningkatkan lagi punca-punca
pendapatan sendiri. Kerajaan juga telah memutuskan supaya
tidak lagi menubuhkan PABK-PABK yang baru, terutama yang
memberi saingan kepada aktiviti sektor swasta.  Sejajar
dengan matlamat mengurangkan beban belanjawan sektor awam,
pelaksanaan  program  penswastaan  akan dipertingkatkan.
Walaupun  terdapat  beberapa  halangan  di  peringkat
pelaksanaannya, kemajuan yang dicapai setakat ini adalah
memuaskan.
20. Peranan sains dan teknologi sebagai satu alat untuk
mencapai matlamat pembangunan negara dan satu sumber untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi telah dititik-beratkan dalam
Rancangan  Malaysia  Kelima  terutama  dalam  aktiviti
penyelidikan dan pembangunan. Dalam hal ini satu peruntukan
penyelidikan yang berjumlah $400 juta telah disediakan untuk
aktiviti di sektor awam.  Bagi tujuan mengurus aktiviti
penyelidikan yang lebih terselaras mengikut keutamaan yang
berasaskan matlamat pembangunan negara, dan yang sentiasa
dapat diawasi, maka satu peraturan telah diwujudkan iaitu
"Peningkatan Penyelidikan di Bidang Keutamaan" atau lebih
dikenali sebagai, dengan izin IRPA (Intensification of
Research in Priority Areas). Peraturan ini telah memberi
kesan  yang  baik  daripada  segi pengemblingan tenaga
penyelidikan ke arah matlamat yang dipastikan dan mendorong
usaha penyelidikan secara kerjasama dalam institusi dan
antara institusi dan dengan itu menghindar  pembaziran
sumber.   Walau  bagaimanapun banyak lagi yang perlu
diperbaiki untuk mengemaskan peraturan itu supaya lebih
berkesan dan juga untuk menjalin usahasama yang lebih dengan
swasta.
21. Usaha penyelidikan dan pembangunan di pihak swasta
pula, terutama sekali di sektor pembuatan, masih lembab
sungguhpun Kerajaan telah mengadakan skim-skim galakan yang
cukup. Demi perkembangan sektor perindustrian yang lebih
mantap dan penghasilan barang-barang yang lebih berkualiti
dan dengan itu boleh lebih bersaing di pasaran luar negeri,
pihak swasta digesa mempertingkatkan usaha penyelidikan dan
pembangunan mereka sama ada secara 'in-house'  ataupun
melalui usahasama dengan institusi-institusi penyelidikan
Kerajaan dan universiti-universiti.
DASAR EKONOMI BARU
__________________
Tuan Yang Di-Pertua,
22.  Semenjak Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan mulai dari
tahun 1971, banyak kemajuan telah dicapai terutama matlamat
pembasmian kemiskinan di kalangan rakyat dan mengurangkan
jurang perbezaan di antara kaum khususnya daripada segi
pekerjaan dan hakmilik harta. Matlamat Dasar Ekonomi Baru
ini telah dirumus di bawah Rangka Rancangan Jangka Panjang,
1971-90 dalam konteks ekonomi yang berkembang pesat kerana
ini adalah perlu bagi meluaskan peluang-peluang pekerjaan
dan pendapatan kepada golongan yang miskin dan kawasan
kurang maju.
23.  Perkembangan ekonomi kita dalam tahun-tahun tujuh
puluhan mencatatkan pencapaian yang tinggi iaitu pada kadar
purata 6.6 peratus dalam tempoh Rancangan Malaysia Kedua,
1971-75 dan 8.5 peratus dalam tempoh Rancangan Malaysia
Ketiga, 1976-80.  Tetapi dalam tempoh Rancangan Malaysia
Keempat, 1981-85 pertumbuhan ekonomi telah merosot ke paras
purata 5.1 peratus. Kemelesetan ekonomi yang dialami dalam
tahun 1985, di mana pertumbuhan ekonomi berada di paras
negatif, terus lembab sehinggalah pulih dalam tahun 1987.
24. Walaupun keadaan ekonomi kurang memuaskan di awal dekad
lapan puluhan, kita masih boleh berbangga dengan kemajuan
yang telah dicapai dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru.
25. Kadar kemiskinan di Semenanjung Malaysia telah dapat
dikurangkan daripada 49 peratus dalam tahun 1970 kepada
paras yang jauh lebih rendah iaitu kira-kira 17 peratus
dalam  tahun 1987.   Kemajuan yang telah dicapai ini
menunjukkan bahawa program-program pembangunan  Kerajaan
terutama sekali di luar bandar telah dapat memberi kesannya
ke atas pengeluaran dan pendapatan di kalangan golongan
miskin seperti pekebun-pekebun kecil getah, penanam padi,
nelayan, dan pekerja-pekerja estet. Di samping itu bilangan
kumpulan ini akan menurun kerana anak-anak mereka setelah
mendapat pelajaran akan bekerja di bidang-bidang lain yang
memberi pendapatan yang lebih tinggi, termasuk jawatan-
jawatan profesional. Beberapa petunjuk sosial juga
menunjukkan bahawa lebih ramai penduduk luar bandar dapat
menikmati kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan
elektrik serta jalan-jalan.
26.  Semasa saya membentangkan Kajian Separuh Penggal
Rancangan Malaysia Keempat dahulu, saya telah menerangkan
tentang konsep kemiskinan di negara ini.  Apabila kita
menyebut golongan miskin di negara kita, keadaannya tidaklah
seburuk seperti yang terdapat di beberapa buah negara
membangun yang lain. Oleh itu, apabila golongan miskin di
negara ini menghadapi kesan kemelesetan, keadaan mereka
tidaklah terlalu tertekan. Tambahan pula, keadaan tersebut
adalah bersifat sementara.  Apabila ekonomi negara mula
pulih dan harga-harga komoditi meningkat, kehidupan mereka
akan  menjadi  selesa  dan  usaha-usaha untuk membasmi
kemiskinan akan dapat dicapai, insya-Allah.
27.  Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian bolehlah meneliti
angka-angka terperinci mengenai kemiskinan dan pengagihan
pendapatan di kalangan kaum-kaum dan negeri-negeri dalam
laporan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelima
ini.  Dalam laporan ini juga, Kerajaan memberi maklum
tentang pendapatan keluarga yang digunakan sebagai garis
kemiskinan bagi tahun 1987 iaitu $350 untuk Semenanjung
Malaysia, $533 untuk Sabah dan $429 untuk Sarawak. Garis
kemiskinan ini serta juga metodologinya telah diterangkan
kepada  ahli-ahli  Majlis Perundingan  Ekonomi  Negara.
Maklumat-maklumat lain yang diperlukan untuk perbincangan
Majlis tersebut telah juga disediakan.
Tuan Yang Di-Pertua,
28. Berbalik kepada matlamat kedua Dasar Ekonomi Baru iaitu
penyusunan semula masyarakat, pencapaiannya juga  boleh
dibanggakan apabila dibandingkan dengan keadaan dalam tahun
1970 dahulu.  Penyertaan bumiputera dalam sektor-sektor
industri dan perniagaan menunjukkan bahawa penyertaan mereka
dalam pekerjaan di sektor tersebut telah bertambah daripada
segi peratusan dan juga daripada segi angka mutlak.  Begitu
juga daripada segi pemilikan harta saham dalam sektor
korporat di mana milik bumiputera telah meningkat daripada 2
peratus dalam tahun 1970 kepada kira-kira 19 peratus dalam
tahun 1988.
29. Namun demikian, kita patutlah sedar bahawa kemajuan
penyertaan bumiputera dalam tahun-tahun lapan puluhan ini
tidak sebegitu lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun
tujuh puluhan.  Ini adalah disebabkan oleh kemerosotan
ekonomi terutama sekali dalam tahun 1985 dan 1986 yang telah
membangkitkan beberapa masalah seperti pengangguran dan
kekurangan perbelanjaan pelaburan di dalam sektor swasta dan
awam. Dengan keadaan yang demikian, tidak banyak peluang-
peluang  dapat diwujudkan dalam ekonomi bagi meluaskan
penyertaan bumiputera sama ada dalam pekerjaan ataupun dalam
pemilikan harta korporat.
30.  Daripada tambahan modal berbayar yang baharu sebanyak
$20 ribu juta ringgit bagi tahun 1986 sehingga 1988, 21
peratus daripadanya adalah dimiliki oleh individu bumiputera
dan syarikat-syarikat amanah, sementara 60 peratus oleh
rakyat Malaysia yang lain dan 19 peratus oleh orang-orang
asing. Ini menjadikan peratus hakmilik bumiputera di sektor
korporat dalam tempoh tersebut tidak berubah iaitu kira-kira
19 peratus pada penghujung tahun 1988. Sementara itu,
penyusunan semula gunatenaga juga tidak menunjukkan banyak
perubahan di mana penyertaan bumiputera lebih tertumpu di
sektor pertanian tradisional, sedangkan bukan bumiputera
tertumpu di sektor kedua seperti pembuatan dan pembinaan.
31. Apabila negara dilanda kemelesetan, ada pihak yang
ragu-ragu dengan kedudukan Dasar Ekonomi Baru di dalam
agenda pembangunan negara, terutamanya yang berkaitan dengan
penyusunan semula hakmilik.  Perlu disedari bahawa Dasar
Ekonomi Baru bukan semata-mata terhad kepada bumiputera
sahaja dan aspek-aspek ekuiti. Pengwujudan peluang-peluang
pekerjaan, pendidikan dan bantuan kepada  mereka  yang
berpendapatan  rendah  adalah  juga sebahagian daripada
matlamat Dasar Ekonomi Baru.  Dan ini dapat diteruskan
walaupun  pemilikan  aset  oleh  bumiputera  tergendala
disebabkan kemelesetan.
32. Ada pula pihak-pihak yang berpendapat bahawa mekanisma
penyusunan semula telah menjejaskan prestasi ekonomi dengan
mengurangkan pelaburan swasta. Sebenarnya tidak  terdapat
bukti yang dapat menyokong dakwaan ini.   Kemerosotan
pelaburan swasta di awal tempoh Rancangan Malaysia Kelima
lebih merupakan reaksi jangka pendek tentang prospek ekonomi
yang tidak pasti dan penyesuaian yang terpaksa dibuat akibat
berterusannya permintaan yang rendah di seluruh dunia.
Dalam hubungan ini, usaha-usaha telah ditumpukan ke arah
memulihkan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing  di
pasaran antarabangsa.  Kerajaan umpamanya telah berusaha
mengurangkan halangan-halangan pentadbiran, memperbaiki skim
galakan pelaburan serta lain-lain dasar fiskal yang dapat
membentuk suasana pelaburan yang lebih baik.
33.  Ada pihak yang menganggap kelonggaran yang diberi
kepada pelabur-pelabur asing bermakna DEB dibelakangkan. Di
sini ingin saya menjelaskan mengenai pilihan yang harus kita
hadapi. Pertama kita boleh menunggu sehingga kita mempunyai
modal yang cukup untuk membiayai ekuiti yang telah kita
tentukan sebelum kita meminta pelabur asing datang dan
dengan itu ramai rakyat akan menganggur, atau keduanya, kita
mengurangkan tekanan terhadap penyertaan kita dalam ekuiti
untuk menarik pelaburan asing dalam industri-industri yang
boleh memberi peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Yang
pertama mengutamakan pelabur dan pemodal tempatan yang
jumlahnya sedikit. Yang kedua mengutamakan peluang-peluang
pekerjaan yang lebih banyak.  Kerajaan memilih yang kedua
kerana kita menganggap kepentingan para penganggur lebih
utama daripada kepentingan para pemodal.  Di samping itu
pengwujudan peluang-peluang pekerjaan juga memenuhi matlamat
DEB, iaitu membasmi kemiskinan.
34. Pendekatan  ini  telah  mempercepatkan  pembangunan
industri pembuatan dan kemudahan pelancongan yang membantu
pertumbuhan ekonomi negara supaya tidak tertinggal jauh di
belakang negara-negara jiran dalam  usaha-usaha  untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat masing-masing.  Jika kita
mengutamakan pertumbuhan ekonomi, sebabnya ialah kerana ia
mempunyai kaitan yang rapat dengan kebahagiaan hidup rakyat.
Sudah  tentu  kemajuan ekonomi mempunyai kaitan secara
langsung dengan pengangguran. Semasa kemelesetan peratusan
penganggur meningkat kepada 8.3 peratus daripada jumlah
semua jenis tenaga pekerja termasuk lepasan universiti.
Tuan Yang Di-Pertua,
35. Jika Kerajaan menekankan akan betapa pentingnya negara
kita memperlihatkan ketenteraman dalam hubungan pekerja
dengan majikan, dengan izin 'industrial peace', sebabnya
ialah kerana kita berasa bertanggungjawab terhadap mereka
yang menganggur dan juga mereka yang sedang bekerja.  Jika
iklim pelaburan diburukkan kerana tidak wujud 'industrial
peace', maka peluang-peluang pekerjaan baru tidak dapat
diadakan bagi yang menganggur.
36. Mereka   yang  sudah  mempunyai  kerja  harus
bertanggungjawab juga, kerana kemelesetan bukan  sahaja
mengurangkan   peluang-peluang   pekerjaan    tetapi
kadang-kala    mereka    yang   sudah   bekerja
pun   boleh    digugurkan.    Ini  terjadi kepada
ramai pekerja di masa kemelesetan baru-baru ini.
37. Jika kita perhatikan beberapa negara yang sekarang
menjadi negara-negara perindustrian baru atau NICs, kemajuan
mereka adalah disebabkan 'industrial peace' yang terdapat di
negara-negara mereka. Hasilnya ialah di negara-negara ini
upah pekerja meningkat begitu tinggi sehingga para pengusaha
mereka sekarang terpaksa melabur di luar negeri untuk
menikmati kos upahan yang rendah. Insya-Allah, jika negara
kita maju kerana ada 'industrial peace', semua pekerja akan
mendapat upahan yang lebih seperti para pekerja di negara-
negara perindustrian baru.
PROSPEK 1989-90
_______________
Tuan Yang Di-pertua,
38. Berasaskan  kepada  pencapaian  serta  beberapa
perkembangan terakhir, saya percaya ekonomi negara sudah
pulih sepenuhnya daripada bencana kemelesetan.  Walaupun
terdapat halangan-halangan di dalam perkembangan ekonomi
antarabangsa,  saya  yakin  bahawa  kita  akan  dapat
mengatasinya.  Atas keyakinan ini, pertumbuhan ekonomi
negara dijangka berkembang pada kadar 7.3 peratus bagi tahun
1989.  Saya percaya pendapatan yang kita perolehi daripada
eksport di tahun-tahun yang lalu akan berupaya menggerakkan
kegiatan  ekonomi  dalam  negeri.  Walau  bagaimanapun,
pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 1990 dijangka menurun
sedikit iaitu di paras 6.7  peratus,  kesan  daripada
pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang dijangka
merosot sedikit dalam tahun tersebut.  Oleh yang demikian,
adalah penting bagi kita memastikan pendapatan daripada
eksport kita digunakan untuk menambah keupayaan pengeluaran
negara dan bukan disimpan di luar negeri bagi tujuan
keuntungan jangka pendek dan untuk kepentingan persendirian.
39. Berdasarkan ramalan pertumbuhan ini, kita mungkin akan
mencatatkan  pertumbuhan ekonomi pada paras purata 5.8
peratus bagi tempoh 1986 sehingga 1990, lebih  tinggi
daripada matlamat asal Rancangan Malaysia Kelima iaitu 5
peratus. Kita juga akan dapat melihat transformasi struktur
ekonomi ke arah yang diharapkan terutama dalam konteks
memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara.  Ramalan-ramalan
awal ini menunjukkan bahawa kita juga akan mencapai matlamat
jangka panjang pembasmian kemiskinan mutlak bagi Semenanjung
Malaysia.  Apa yang membanggakan kita ialah pendapatan
purata  kesemua projek-projek pertanian tajaan Kerajaan
berada pada paras yang lebih  tinggi  daripada  garis
kemiskinan.  Di samping itu, penyesuaian yang dibuat dalam
beberapa tahun lalu,  telah  meningkatkan  produktiviti
terutama  di  sektor pembuatan yang dijangka meningkat
sebanyak 5 peratus setahun.
40. Ahli-ahli Yang Berhormat, di sebalik kemajuan-kemajuan
yang saya sebutkan tadi, kita mungkin tidak akan mencapai
matlamat jangka panjang bagi penyusunan semula masyarakat.
Peratusan milik bumiputera di sektor korporat dijangka hanya
mencapai paras kira-kira 20 peratus dalam tahun 1990.
Sementara itu, bagi penyusunan semula gunatenaga pula,
perbezaan di kalangan pelbagai kaum di dalam jenis-jenis
pekerjaan akan berterusan.
41. Menyentuh tentang pengangguran pula, kadar pengangguran
bagi tahun 1990 hanya dapat dikurangkan kepada 7.6 peratus
berbanding dengan 8.1 peratus dalam tahun 1988. Kita perlu
mengambil perhatian bahawa jumlah yang menganggur sekarang
ialah 534,700 orang.  Di samping itu tenaga buruh pula
bertambah tahun demi tahun. Untuk memberi pekerjaan kepada
mereka, ekonomi kita perlulah berkembang pada paras yang
lebih pesat, sekurang-kurangnya 7 peratus setahun.  Dengan
itu,  adalah penting bagi kita mengamalkan dasar-dasar
pembangunan yang akan memberi pertumbuhan ekonomi yang pesat
supaya dapat kita mengatasi masalah pengangguran ini.
42. Namun demikian peratusan pengangguran  tidak  akan
menurun  selagi rakyat Malaysia terlalu memilih kerja.
Semasa beribu-ribu peluang pekerjaan kosong, beribu-ribu
pekerja menganggur.  Di masa yang sama pendatang asing
berebut-rebut ke Malaysia untuk mendapat kerja.  Kerana
terlalu memilih kita seperti 'Ayam di kepuk mati kelaparan,
itik di air mati kehausan'.
TERAS PEMBANGUNAN
_________________
Tuan Yang Di-Pertua,
43. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan adalah pra-syarat
kepada  pencapaian  matlamat  perubahan  struktur  dan
pembangunan  sosial.   Oleh  itu adalah perlu segala
keistimewaan yang terdapat di dalam ekonomi kita digunakan
bagi mendapat manfaat sepenuhnya. Sementara itu, langkah-
langkah bagi mengatasi sebarang  halangan  yang  boleh
menjejaskan pertumbuhan akan diteruskan.
44. Pengagihan sumber merupakan aspek terpenting di dalam
pertumbuhan ekonomi.  Adalah perlu pengagihan tersebut
dibuat atas kriteria-kriteria yang menekankan kecekapan dan
menghalang pembaziran.  Kerajaan akan memastikan bahawa
punca-punca pembiayaan dan sumber kewangan bagi sektor
swasta adalah mencukupi dan disediakan pada kos  yang
munasabah.
45. Peranan dan fungsi sektor awam juga akan terus diteliti
dengan  tujuan  mengurangkan  beban  kewangan Kerajaan,
menghapuskan  pembaziran  dan  meningkatkan  kecekapan.
Pengurusan  syarikat-syarikat  milik kerajaan hendaklah
mengutamakan pulangan kepada pelaburan atau dengan izin
'returns on investment'. Amatlah aneh jika syarikat Kerajaan
berharap kepada pelaburan modal tiap-tiap tahun,  satu
perkara yang tidak berlaku dalam dunia swasta.  Walau
bagaimanapun, program-program pembangunan infrastruktur yang
boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan
sektor swasta akan diteruskan.
46. Perbelanjaan pembangunan bagi agensi-agensi Kerajaan
Persekutuan dan bahagian-bahagian yang telah dan  akan
diswastakan dalam tahun 1989 dan 1990 dijangka memberi kesan
kepada perkembangan sektor swasta dalam aktiviti pembinaan
dan juga pengeluaran.  Selain daripada projek pembinaan
saluran paip gas dan lebuhraya Utara-Selatan, perancangan
sedang dibuat untuk mempercepatkan pelaksanaan beberapa
projek infrastruktur di Lembah Kelang termasuk lebuhraya dan
keretapi bagi mengatasi kesesakan laluan trafik di antara
Kuala Lumpur dan Pelabuhan Kelang.  Di kawasan utara pula,
lebuhraya baru akan dibina di antara Kulim dan Prai bagi
menyenangkan perhubungan kawasan perindustrian itu dengan
Pelabuhan Pulau Pinang.  Begitu juga dengan kawasan timur,
di mana jalan-jalan baru akan dibina bagi menghubungi
kawasan-kawasan pendalaman di Terengganu, Kelantan, Perak
dan Pahang. Demikian juga di Sabah dan Sarawak, jalan-jalan
persekutuan akan dibaiki supaya setaraf dengan jalan di
Semenanjung.
47. Malaysia adalah sebuah negara yang kecil dan mudah
dipengaruhi  oleh  perkembangan  ekonomi  antarabangsa.
Walaupun kita tidak berupaya melindungi diri kita sepenuhnya
daripada pengaruh-pengaruh luar, kita sebenarnya mempunyai
ruang untuk mengurangkan tekanan daripada pengaruh tersebut.
Dalam hubungan ini langkah-langkah akan terus diambil bagi
mempelbagaikan  eksport  negara dan memperkukuhkan lagi
pasaran tempatan.
48.  Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat dicapai dengan
sumbangan yang lebih besar oleh sektor pembuatan.  Bagi
tujuan ini, galakan perlu diberikan kepada industri yang
boleh berkembang pesat, berdaya maju dan mempunyai keupayaan
bersaing.  Usaha-usaha perlu dibuat untuk mempelbagaikan
keluaran, reka bentuk serta kegunaan barang-barang yang
dihasilkan.  Di samping itu penerokaan pasaran baru perlu
dipergiatkan.  Secara keseluruhan, pembangunan di sektor
pembuatan akan terus menekankan aspek-aspek kecekapan dan
keupayaan bersaing.
49. Kesemuanya ini bergantung terus  kepada  kebolehan
menguasai teknologi.  Pemindahan teknologi bukan sahaja
bergantung kepada kesanggupan pihak yang mempunyai teknologi
memindahkannya tetapi juga kesediaan kita berusaha menerima
teknologi dan menggunakannya.  Teknologi tidak akan datang
bergolek. Ia perlu dikejar, dipelajari dan diamalkan.
50. Dalam hal ini, pihak bank di Malaysia hendaklah cekap
dan sanggup membantu perusahaan-perusahaan yang menggunakan
teknologi dan tidak memberi hutang hanya mengikut nilai
cagaran. Bank-bank harus mempunyai pegawai-pegawai teknikal
yang boleh membuat penilaian terhadap projek yang diasaskan
kepada teknologi terbaru dan moden.  Memang benar risiko
akan bertambah tetapi tanpa kesanggupan mengambil risiko
yang munasabah, Malaysia tidak mungkin mengadakan perusahaan
teknologi moden sendiri.
51. Peruntukan penyelidikan yang munasabah akan  terus
disediakan dan pihak swasta diharap akan menambah kegiatan
penyelidikan mereka pula supaya mereka mencapai 25% daripada
usaha penyelidikan negara keseluruhannya  seperti  yang
dimatlamatkan dalam Rancangan Malaysia Kelima.  Sementara
itu tindakan akan diambil untuk menimbulkan kesedaran di
kalangan masyarakat saintis dan teknologis sektor awam
tentang hubungan sains dan teknologi dengan ekonomi negara,
tentang  perlunya  sebahagian  besar usaha penyelidikan
dikaitkan dengan kehendak-kehendak perindustrian dan tentang
peri mustahaknya interaksi yang lebih antara sektor akademia
dengan sektor swasta.
52. Pembangunan sektor pertanian pula harus  dipandang
daripada sudut jangka panjang terutama apabila halangan-
halangan di sektor ini lebih merupakan kelemahan struktur.
Dalam   usaha   menghidupkan  kembali peranan sektor
ini,  perhatian  akan  ditumpukan kepada pemulihan dan
penyusunan semula tanah-tanah pertanian dan kegiatan yang
lebih  daripada  segi  penyelidikan  penghasilan  dan
penyelidikan hiliran, atau dengan izin 'production and
downstream research'. Program-program pembangunan juga akan
menekankan aspek-aspek komersial dan sikap berdikari serta
penyertaan petani yang lebih aktif.  Demikian juga dengan
aktiviti-aktiviti perikanan.  Cara-cara tradisional sudah
tidak sesuai lagi.  Kerajaan dan swasta harus berganding
bahu untuk menghadapi cabaran zaman 'mass consumption'.
53. Di sini ingin saya mengambil kesempatan menyeru kepada
sektor swasta supaya dapat memainkan peranan yang lebih
besar  dan  berkesan dalam mempertingkatkan pertumbuhan
ekonomi negara. Bagi pihak Kerajaan, langkah-langkah yang
perlu  akan  diteruskan bagi mengurangkan amalan-amalan
pentadbiran  dan  struktur  institusi  yang  menghalang
pertumbuhan sektor tersebut.
Tuan Yang Di-Pertua,
54. Dasar Ekonomi Baru akan terus mendapat tempat utama di
dalam agenda pembangunan negara.  Sementara kita menunggu
konsensus  dicapai di dalam Majlis Perundingan Ekonomi
Negara, Kerajaan akan  memastikan  pelaksanaan  program
pembangunannya dibuat secara yang boleh memberi keuntungan
jangka panjang kepada semua kaum di negara ini. Dalam
usaha membasmi kemiskinan, perhatian akan ditumpukan kepada
aspek-aspek kemiskinan relatif antara kaum dan kawasan.
Sungguhpun kadar kemiskinan telah berkurangan, usaha-usaha
perlu  diambil  bagi  memperbaiki taraf hidup golongan
termiskin.  Sebenarnya cara yang berkesan sekali ialah
mereka yang miskin tidak digalak menjadi penerima yang pasif
sahaja.
55. Mengenai pembangunan tenaga manusia pula, tekanan lebih
akan diberikan kepada pengetahuan dalam bidang pengurusan
dan teknikal yang ada kaitan dengan pembangunan ekonomi
negara.  Nilai-nilai positif akan terus dipupuk di sekolah-
sekolah dan lain-lain institusi pelajaran dan juga di
kalangan golongan dewasa.  Etika kerja yang baik perlu
disemai bukan sahaja di kalangan pekerja biasa tetapi juga
di kalangan eksekutif-eksekutif yang muncul dengan ramainya
kerana perkembangan ekonomi.
PENUTUP
_______
Tuan Yang Di-Pertua,
56.  Malaysia telah berjaya melalui tempoh kemelesetan
dengan jayanya. Kedudukan ekonomi kita kini semakin kukuh.
Ini adalah hasil daripada dasar-dasar penyesuaian ekonomi
yang baik dan teratur.  Sungguhpun begitu, ianya tidak
bermakna bahawa kita boleh berdiam diri. Pencapaian dalam
aspek-aspek penyusunan  semula  masyarakat,  usaha-usaha
pembasmian kemiskinan dan pembangunan tenaga manusia perlu
dipertingkatkan lagi. Di samping itu, banyak lagi cabaran-
cabaran yang perlu kita hadapi dalam memastikan pertumbuhan
ekonomi yang berterusan.  Menyedari keperluan ini, saya
menyeru segenap lapisan masyarakat untuk menggembling tenaga
dan  melupakan  kepentingan persendirian serta berusaha
memastikan kemajuan yang lebih besar kepada masyarakat dan
negara.
Tuan Yang Di-Pertua,
   Saya mohon mencadangkan.

 
  
Google