home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	DEWAN RAKYAT 
Tarikh/Date 	: 	15/03/90 
Tajuk/Title 	: 	MEMBENTANGKAN RANG UNDANG-UNDANG 
			AKTA PILIHANRAYA (PINDAAN) 1990 
 Tuan Yang Di-Pertua,
  Saya  mohon  mencadangkan iaitu Rang Undang-undang
bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Pilihanraya 1958
dibaca kali kedua sekarang.
2.  Rang Undang-undang Akta Pilihanraya (Pindaan) 1990
adalah bertujuan untuk meminda Akta Pilihanraya 1958 bagi
maksud-maksud berikut:
   a)  meminda   takrif  "tempat  mengundi"  bagi
     memperluaskan penggunaannya sebagai tempat mengira
     undi;
   b)  memberi kuasa kepada Ketua Tempat Mengundi menolak
     kertas-kertas undi yang tidak sah atau tidak boleh
     diterima, dan
   c)  meminda istilah yang terdapat dalam teks Bahasa
     Malaysia daripada "Pegawai Pengetua" kepada "Ketua
     Tempat Mengundi".
Tuan Yang Di-Pertua,
3.  Sukacita saya mengemukakan kepada Dewan yang mulia ini
latar belakang dan asas pindaan yang dicadangkan di dalam
Rang Undang-undang ini.  Suruhanjaya Pilihanraya telahpun
menjalankan  sistem  pengiraan  undi  yang  dipusatkan
(centralise counting) semenjak pilihanraya dijalankan di
negara ini. Selaras dengan kemajuan negara kita daripada
segi perhubungan, pengurusan serta kemudahan-kemudahan lain,
maka Suruhanjaya Pilihanraya berpendapat sistem yang telah
berjalan semenjak beberapa lama ini perlu dipinda dan
digantikan dengan sistem yang baru iaitu pengiraan undi di
tempat mengundi.
4.  Mengikut sistem pengiraan  undi  yang  dicadangkan
pengiraan undi dijalankan di tempat mengundi oleh Ketua
Tempat Mengundi sendiri dan tidak oleh Pegawai Pengurus di
satu pusat pengiraan undi bagi sesuatu bahagian pilihanraya
seperti yang dilakukan sekarang.  Walau bagaimanapun bagi
kawasan-kawasan tertentu di mana didapati pengiraan undi di
tempat mengundi tidak dapat diadakan, sistem yang wujud
sekarang masih boleh dipakai dengan sedikit pindaan.
Tuan Yang Di-Pertua,
5.  Dengan menggunakan sistem yang dicadangkan ini perkara-
perkara berikut akan diwujudkan:
   a)  Tiap-tiap tempat mengundi menjadi tempat mengira
     undi dan kakitangan pengundian yang sama akan
     menjadi kakitangan yang bertanggungjawab  bagi
     pengiraan undi.  Agen-agen calon boleh mengawasi
     sepanjang pengiraan undi berjalan.
   b)  Setelah  pengiraan  undi  selesai,  keputusan
     sementara bolehlah disampaikan menerusi telefon
     atau alat semboyan kepada Pegawai Pengurus.
   c)  Pegawai  Pengurus  akan  menjumlahkan  kesemua
     keputusan untuk menentukan calon yang menang.
   d)  Keputusan muktamad hanya akan diumumkan setelah
     Pegawai Pengurus menerima penyata pengundian dari
     Ketua Tempat Mengundi.
6.  Sistem mengira undi di tempat mengundi ini akan memberi
beberapa kebaikan seperti berikut:-
   a)  Keputusan pilihanraya akan dapat diperolehi dengan
     lebih cepat iaitu di antara jam 8 malam hingga 9
     malam. Ketua Tempat Mengundi akan hanya mengira
     paling banyak 700 kertas undi atau 1,400 kertas
     undi sekiranya pilihanraya Parlimen dan Dewan
     Undangan Negeri dijalankan serentak.  Mengikut
     sistem yang berjalan sekarang semua peti-peti undi
     mestilah sampai ke tempat pengiraan undi sebelum
     pengiraan undi dapat dimulakan. Dengan cara ini
     pengiraan undi biasanya hanya dapat dimulakan pada
     kira-kira jam 8.30 malam dalam  mana  purata
     sebanyak  kira-kira  100,000 kertas undi bagi
     Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang akan
     dikira.  Kebanyakan keputusan pengundian biasanya
     diketahui hanya selepas jam satu pagi keesokan
     harinya.
   b)  Sistem baru ini akan mewujudkan suasana yang lebih
     aman dan tenteram dengan mengalihkan tumpuan dan
     perhatian penyokong-penyokong parti dan orangramai
     ke beberapa tempat mengira undi berbanding dengan
     ke satu pusat pengiraan undi sahaja seperti yang
     berlaku sekarang. Suasana tegang serta gangguan-
     gangguan seperti yang dihadapi sekarang dapat
     dielakkan.
   c)  Pergerakan peti undi sebelum kertas undi dikira
     dapat dielakkan.  Pada masa ini telah timbul
     tohmahan-tohmahan yang tidak berasas di kalangan
     beberapa pihak yang mendakwa kononnya peti undi
     ditukarganti ketika dalam perjalanan ke tempat
     mengira undi. Dengan pelaksanaan sistem baru ini
     maka tohmahan-tohmahan sedemikian dapat diatasi
     dan akan memberi lebih keyakinan kepada semua
     pihak.
   d)  Sistem ini akan menjelaskan kedudukan jumlah undi
     sebenar  bagi  pilihanraya Parlimen dan Dewan
     Undangan Negeri.   Mengikut sitem  yang  ada
     sekarang, disebabkan pengiraan undi dijalankan di
     satu pusat sahaja, ada kalanya telah  timbul
     keraguan di kalangan beberapa pihak berhubung
     dengan perbezaan jumlah undi Parlimen dan Negeri
     dalam bahagian Parlimen yang berkenaan.
   e)  Sistem  ini  juga  akan  dapat  mengelak dan
     mengurangkan kesilapan pengiraan  undi  kerana
     jumlah kertas undi yang dikira bagi satu-satu
     tempat mengira undi adalah  kecil  jumlahnya.
     Sistem ini juga menggunakan kertas pengumpulan
     maklumat (tally sheet) dalam  mana  agen-agen
     mengira undi berpeluang sama mencatat undi-undi
     yang diperolehi oleh calon-calon.  Ini dapat
     mengelakkan tohmahan-tohmahan yang tidak benar di
     kalangan setengah-setengah pihak bahawa kononnya
     kerani-kerani  mengira  undi  dengan  sengaja
     menyalahkira kertas-kertas undi untuk faedah calon
     tertentu.
7.  Sistem pengiraan undi di tempat mengundi bukanlah
merupakan satu sistem asing. Sistem ini telah dilaksanakan
dengan jayanya di kebanyakan negara maju dan juga negara-
negara membangun.  Kerajaan memberi jaminan bahawa segala
sokongan dan kemudahan akan diberikan bagi  memudahkan
Suruhanjaya  Pilihanraya  menjalankan sistem ini dengan
jayanya.
Tuan Yang Di-Pertua,
8.  Pindaan-pindaan ke atas Akta ini tidaklah menunjukkan
peraturan-peraturan  pengiraan  undi  secara terperinci.
Peraturan-peraturan secara terperinci akan disediakan oleh
Suruhanjaya Pilihanraya mengikut kuasa yang ada padanya di
bawah Seksyen 16 (i) (j) Akta Pilihanraya 1958.
Tuan Yang Di-Pertua,
9.  Satu lagi pindaan yang dicadangkan ialah  meminda
istilah "Pegawai Pengetua" sebagaimana yang terdapat dalam
teks Bahasa Malaysia kepada "Ketua  Tempat  Mengundi".
Istilah "Ketua Tempat Mengundi" ini lebih sesuai digunakan
dan istilah ini digunakan di dalam Peraturan-peraturan
Pilihanraya (Perjalanan Pilihanraya) 1981.
Tuan Yang Di-Pertua,
10. Memandangkan  sistem  pengiraan  undi  yang hendak
dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihanraya adalah satu sistem
yang boleh mengurangkan berbagai  masalah  yang  telah
diterangkan sebentar tadi, maka saya percaya semua Ahli-ahli
Yang Berhormat tidak akan ragu-ragu memberi sokongan kepada
pindaan ini. Saya percaya dengan wujudnya sistem baru ini
berbagai tuduhan berkaitan dengan pengiraan undi ini dengan
sendirinya akan terhapus.   Dan ini  seterusnya  akan
meringankan  beban  Suruhanjaya  Pilihanraya  di  dalam
menjalankan urusannya.
Tuan Yang Di-Pertua,
   Saya memohon mencadangkan.

  
Google