home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	:	ISTANA NEGARA, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	06/06/90 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS MENGADAP DAN ISTIADAT 
			PENGURNIAAN DARJAH KEBESARAN SEMPENA 
			ULANGTAHUN HARI KEPUTERAAN BAGINDA 
			YANG DI PERTUAN AGONG 
 Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Yang Di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah,
Ampun Tuanku,
  Dengan hormat dan penuh takzimnya, patek bagi pihak
Kerajaan dan seluruh rakyat, serta diri patek sendiri, mohon
menyembah setinggi-tinggi tahniah Ke bawah Duli Yang Maha
Mulia Tuanku sempena Ulangtahun Hari Keputeraan Rasmi Tuanku
hari ini.  Patek sekalian berdoa ke hadrat Allah Subhanahu
wa Ta'ala semoga Duli Tuanku serta Duli Yang Maha Mulia
Tuanku Bainun dilanjutkan usia serta dilimpahkan rahmat dan
hidayahNya, mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua
sentiasa berada dalam  kandungan  sihat  dengan  penuh
kesejahteraan dan kedaulatan.
Ampun Tuanku,
2.  Syukur Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia
Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita Malaysia terus berada
dalam keadaan aman dan damai. Keadaan ini dapat diwujudkan
kerana sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan
terus  terjamin.  Ini membolehkan kerajaan dan rakyat
berbilang kaum di negara ini berada dalam keadaan tenang dan
berdayamaju.  Kerajaan di bawah naungan Tuanku berasa
bertuah kerana para pemimpin dan rakyat umumnya telah
bersama-sama menanamkan perasaan saling hormat-menghormati
di antara satu sama lain.
3.  Kedudukan  ekonomi  negara  dewasa ini pula terus
bertambah teguh.  Pertumbuhan yang menggalakkan ini jelas
digambarkan melalui kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri
Kasar atau KDNK pada tahun 1989 yang lalu yang terus
mengatasi paras 8%.  Pertumbuhan ekonomi yang kukuh ini
digambarkan juga melalui imbangan bayaran negara yang sangat
memuaskan.  Dalam ucapan tahniah patek tahun lalu, patek
telah  menyatakan bahawa kerajaan yakin yang pelaburan
swasta, baik dari dalam atau luar negeri, akan terus
meningkat.  Harapan kerajaan ini telah menjadi kenyataan.
Pertambahan pelaburan bagi lima bulan pertama tahun ini
dianggar lebih dari 12 bulan pada tahun 1989. Kebanyakan
syarikat-syarikat perusahaan  dan  perdagangan  mencatat
keuntungan yang tinggi, bahkan pendapatan setengah-setengah
pekerja juga telah meningkat.
4.  Program-program yang disusun bagi menjadikan struktur
ekonomi negara lebih berupaya menghadapi cabaran-cabaran di
pasaran antarabangsa pada masa hadapan dapat dijalankan
dengan baiknya. Salah satu perubahan struktur ekonomi ialah
menjadikan ekonomi negara kurang bergantung kepada eksport
barangan utama atau komoditi,  sebaliknya  menggalakkan
pembangunan industri perkilangan. Usaha ini semakin berjaya
dengan keluaran perkilangan terus menjadi penyumbang utama
dengan  sumbangan  kira-kira 54% atau melebihi separuh
daripada jumlah eksport tahun lalu.  Industri perkhidmatan
juga sedang mengalami proses pertumbuhan yang baik terutama
dalam bidang perhotelan dan pelancongan.
5.  Dengan adanya perubahan struktur yang  baik  itu,
pertumbuhan ekonomi tahun 1990 ini dijangkakan sebaik tahun
lalu, iaitu sekali lagi KDNK mengatasi kadar 8%.  Kedudukan
keseluruhan imbangan bayaran dijangka akan terus memuaskan.
Ampun Tuanku,
6.  Pada hujung tahun ini, genaplah tempoh Dasar Ekonomi
Baru atau DEB. Walaupun objektif DEB tidak dapat dicapai
sepenuhnya, negara dan rakyat boleh berbangga kerana dasar
itu telah berjaya mengurangkan jurang perbezaan  taraf
ekonomi antara kaum dan mengurangkan kadar kemiskinan. Di
samping itu kerajaan sedang mengambil langkah-langkah awal
untuk merangka satu dasar ekonomi negara yang baru selepas
tahun 1990.  Kerajaan akan mengkaji  semua  cadangan,
terutamanya oleh Majlis Perundingan Ekonomi Negara, sebelum
mengemukakan satu rancangan ekonomi  untuk  tahun-tahun
menjelangnya tahun 2000.  Walau bagaimanapun, kerajaan
berpendapat bahawa masalah ketidak-seimbangan ekonomi antara
kaum haruslah terus diberi keutamaan demi perpaduan kaum dan
kestabilan negara.
7.  Patek bagi pihak kerajaan berasa bangga kerana Duli
Yang Maha Mulia Tuanku berdua telah bersama-sama patek
sekalian dalam menjayakan Persidangan Kemuncak  Pertama
Kumpulan Perundingan dan Kerjasama Selatan-Selatan yang
berakhir tiga hari yang lalu. Kerajaan yakin Malaysia kian
dikenali di kaca mata dunia dan secara langsung, Persidangan
ini tentu memberi sumbangan kepada program Tahun Melawat
Malaysia.  Usaha meningkatkan pelancongan baik dari luar
atau  dalam  negeri  telah  menunjukkan  kejayaan yang
menggalakkan.
Ampun Tuanku,
8.  Malaysia telah diberi penghormatan menghantar pasukan
pemerhati  dan pengaman ke tiga buah negara di bawah
penyeliaan Bangsa-bangsa Bersatu. Pasukan keselamatan kita
telah melaksanakan tugas mereka sebagai pasukan pengaman di
Namibia dan pasukan pemerhati di Iraq dan Iran dengan
jayanya. Ini telah mengharumkan nama negara di samping ianya
merupakan sumbangan ke arah mewujudkan dunia yang lebih aman
tenteram.
9.  Mengenai keadaan keselamatan pula, pada keseluruhannya
kedudukan keselamatan negara adalah terpelihara.  Walau
bagaimanapun Kerajaan dan rakyat tidak akan lalai, bahkan
akan terus berwaspada terhadap kemungkinan Malaysia diancam
oleh musuh-musuh.
10. Di samping itu keadaan keamanan dan ketenteraman negara
telah menempa satu sejarah baru. Parti Komunis Malaya telah
meletakkan  senjata mereka pada penghujung tahun lalu.
Peristiwa ini menggambarkan hasil yang wajar  terhadap
pengorbanan dan keperwiraan pasukan keselamatan dan orang
ramai dalam menentang usaha  percubaan  komunis  untuk
menumbangkan  Kerajaan.   Kerajaan berharap pengganas-
pengganas komunis akan bukan sahaja meletakkan senjata,
bahkan juga akan melupakan ideologi perjuangan mereka.
Ampun Tuanku,
11. Patek, bersama-sama dengan seluruh kakitangan kerajaan,
akan terus menumpukan usaha dan tenaga untuk menyempurnakan
tugas dan tanggungjawab patek sekalian dengan penuh semangat
dan tekad bagi menjamin  kemakmuran,  keselamatan  dan
kebahagiaan rakyat dan negara Malaysia, insya-Allah.
12. Pada hari yang berbahagia dan penuh istiadat ini, bagi
pihak diri patek, kerajaan dan seluruh rakyat, patek dengan
penuh hormat dan takzimnya mohon menyembah ikrar taat-setia
yang tidak berbelah bahagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Tuanku sebagai Raja Yang Memerintah.
Ampun Tuanku, sembah patek harap diampun.

 
  
Google