home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL HILTON, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	28/02/91 
Tajuk/Title 	: 	PELANCARAN MAJLIS 
			PERDAGANGAN MALAYSIA 
 Yang Amat Berhormat Encik Ghafar Baba,
   Timbalan Perdana Menteri;
Yang Berhormat Menteri-Menteri;
Dif-Dif Kehormat;
Tuan-tuan dan Puan-puan.
  Saya merasa sukacita kerana dapat hadir bersama-sama di
Majlis Pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia, dan sebagai
pengerusinya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran
tuan-tuan dan puan-puan.
2.  Perjumpaan kita ini adalah pada permulaan dekad 90-an
-- pada masa negara kita dan rantau ini menghadapi cabaran
yang besar. Sebagai sebuah negara, usia negara kita hampir
34 tahun.  Bagi sebuah negara, usia ini tidaklah begitu
lama, tetapi bagi sebuah negara yang sedang membangun yang
telah dapat mengawal dan menentukan tujuan serta matlamatnya
hanya selepas merdeka, ini merupakan satu jangka masa yang
sangat bermakna.
3.  Dalam masa tiga abad yang pertama negara ini merdeka,
kita telah maju begitu pesat daripada sebuah negara yang
berpendapatan rendah, ekonominya yang mundur, bergantung
semata-mata kepada getah dan bijih timah sebagai sumber
kekayaan ekonomi yang utama, kita telah meningkat kepada
sebuah negara yang telah mempelbagaikan bidang ekonominya
kepada  sektor  perkhidmatan  dan perindustrian, dengan
disokong oleh sistem kewangan yang canggih.  Namun kita
tidak  membelakangkan  pengeluaran  bahan-bahan  utama.
Sebaliknya kita telah meningkatkan kemampuan dayasaing kita
dan telah memasuki pelbagai bidang komoditi yang baru yang
telah memberi pulangan tukaran asing yang banyak.
4.  Daripada segi ukuran apapun kita telah berjaya tetapi
ini tidaklah bermakna kita boleh leka. Kita mesti berusaha
untuk menjadi sebuah negara yang maju setanding dengan
negara-negara di Eropah dan juga Amerika Utara. Ini mungkin
tidak  akan  tercapai  esok, tahun depan mahupun pada
penghujung kurun, tetapi kita tidak seharusnya  berasa
kecewa.  Setiap sesuatu mesti ada permulaannya.  Kita
sudahpun melangkaui langkah pertama.  Sekarang kita mesti
teruskan dengan langkah yang lebih cepat lagi.
5.  Untuk memudahkan pencapaian matlamat kita, kita mesti
menyusun satu cara baru dan melangkau jauh -- dalam bidang-
bidang utama institusi negara kita, dalam bidang budaya
ekonomi, penyusunan semula dan inovasi. Namun demikian yang
paling utama ialah kita mesti memahami matlamat kita dan
jalan menuju ke arahnya. Kita di sini bermaksud kita semua
-- kerajaan, sektor swasta, para pekerja, pihak pengurusan
dan semua institusi yang secara terus ataupun tidak terlibat
dalam pembangunan negara ini.
6.  Aspirasi kebangsaan ini mestilah dikongsi bersama di
setiap peringkat. Ini bukanlah angan-angan besar yang kita
cita-citakan. Ianya adalah satu wawasan yang boleh dicapai,
asalkan kita semua bekerjasama.
7.  Kerajaan  telahpun  melahirkan konsep Persyarikatan
Malaysia, satu konsep yang berasaskan perkongsian di antara
kerajaan dan sektor swasta, satu konsep negara sebagai
syarikat gergasi dalam mana sektor awam dan swasta bersama-
sama ditugaskan ke arah memastikan kejayaan dan berhak
menikmati keuntungan bersama. Meskipun pada peringkat awal
ada kecurigaan, namun konsep ini telah diterima oleh semua.
Hari ini pegawai-pegawai kerajaan lebih bersikap sedia
membantu  pihak  swasta  dan  mereka sentiasa berusaha
memperbaiki perkhidmatan mereka melalui cara-cara terbaru.
Masa di mana para pegawai kerajaan tidak menghiraukan
berjaya atau tidaknya sektor swasta telahpun  berlalu.
Mereka sekarang menerima dan memahami bahawa sektor swasta
bukan sahaja tidak semata-mata membuat keuntungan untuk
dirinya sendiri tetapi juga menyumbang ke arah pembangunan
ekonomi dan dengan demikian untuk kebaikan semua, termasuk
pegawai-pegawai  kerajaan sendiri.  Sektor swasta yang
mengalu-alukan konsep Persyarikatan Malaysia tidak harus
hanya mengharapkan perkhidmatan yang lebih baik daripada
Kerajaan tetapi juga mesti menyumbang ke arah menjayakannya.
Mereka mesti berusaha memudahkan kerajaan untuk memberi
khidmat  dengan  memahami peranan dan aturan peraturan
kerajaan dan perhatian berat kerajaan ke atas keadilan
sosial dan ekonomi bagi semua rakyat.
Tuan-tuan dan Puan-puan,
9.  Eloklah kita semua jelas mengenai perkara ini.  Ini
tidak sekali-kali bermakna bahawa kerjasama di antara sektor
awam dan swasta adalah satu perkara yang harus dan perlu.
Ada kerjasama yang produktif dan ada juga kerjasama yang
tidak produktif. Kerjasama yang menghasilkan akibat-akibat
sosial yang negatif, yang menggagalkan pencapaian nilai-
nilai dan aspirasi kebangsaan mesti ditentang.
10. Dalam banyak bidang, hubungan sektor awam dan swasta
tidak boleh terlalu rapat.  Dalam banyak isu perlu ada
peraturan yang produktif. Apa yang baik bagi sektor swasta
tidak semestinya baik untuk rakyat pada amnya.  Walau
bagaimanapun kita perlu bekerjasama dalam banyak bidang.
Majlis ini adalah salah satu mekanisma yang bertujuan untuk
terus menyumbang ke arah hubungan baik di antara kedua-dua
sektor.
11. Saya percaya ramai daripada ahli Majlis ini juga
menjadi ahli beberapa majlis lain tetapi Kerajaan menganggap
penubuhan Majlis ini satu langkah yang  penting  bagi
merapatkan sektor awam dan sektor swasta pada peringkat yang
paling tinggi bagi membincangkan perkara-perkara mengenai
kepentingan negara.  Majlis ini adalah satu Majlis yang
kecil -- terdiri daripada sepuluh orang Menteri, lapan
pemimpin daripada sektor awam dan empat puluh empat orang
pemimpin daripada sektor swasta.  Ianya kecil kerana ini
perlu bagi memudahkan perbincangan kita dalam suasana yang
berterus terang dan rapat. Keahlian tuan-tuan dan puan-puan
merupakan tanggungjawab kepada negara dan juga rakyat.
Tuan-tuan dan puan-puan,
12. Majlis ini akan mempunyai empat matlamat utama:
   Pertama, untuk memudahkan pengaliran maklumat dan idea-
   idea antara sektor awam dan swasta;
   Kedua, untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan
   dengan kemajuan industri dan perdagangan dan untuk
   mengatasi  halangan-halangan  terhadap  pertumbuhan
   ekonomi;
   Ketiga, untuk mewujudkan persefahaman yang lebih baik
   bagi menguatkan hubungan di antara sektor awam dan
   swasta, dan
   Keempat, untuk mengesan dan mempertingkatkan bidang-
   bidang kerjasama dan pakatan di antara sektor awam dan
   swasta.
13. Untuk mengisi matlamat-matlamat ini, bidang  tugas
Majlis ini adalah seperti berikut:
   Pertama, untuk mengkaji dengan mendalam perkembangan
   perdagangan dan ekonomi negara dan antarabangsa yang
   penting  bagi pertumbuhan industri dan ekonomi di
   Malaysia;
   Kedua, untuk membincang secara mendalam persoalan-
   persoalan  dan masalah-masalah masa kini dan masa
   hadapan yang  menyentuh  perkara  perdagangan  dan
   perindustrian;
   Ketiga,  untuk mengkaji serta menyarankan pelbagai
   langkah perlaksanaan dan strategi;
   Keempat, untuk menghasilkan sistem maklumbalas tentang
   persoalan-persoalan  dasar  dan  pembangunan  yang
   berhubung dengan perindustrian dan perdagangan;
   Kelima, untuk mengatasi kesalahfahaman dan hambatan-
   hambatan yang menghalang terbentuknya kerjasama yang
   bermanfaat di antara sektor awam dan swasta, dan
   Keenam, untuk melahirkan muafakat tentang arah dan
   strategi pembangunan ekonomi negara.
14. Sebagai Ahli Majlis ini saya akan berterus-terang.
Sebagai Ahli-Ahli Majlis ini juga saya berharap tuan-tuan
dan puan-puan sekalian juga berterus-terang.  Tidak akan
berlaku penelitian atau perbincangan secara mendalam jika
kita tidak berterus-terang. Kita tidak akan dapat mengatasi
sebarang salah faham dan rintangan ke arah tercapainya
kerjasama yang produktif jikalau kita gagal memberi fikiran
yang jelas dan terang. Pilihan dan strategi yang praktikal
akan hanya timbul jikalau kita bertukar maklumat dan fikiran
dengan bebas dan jelas. Saya berharap setiap para anggota
Majlis akan berhujah dan mendengar secara serius dengan hati
dan fikiran terbuka.
15. Adalah penting dan mustahak untuk tuan-tuan dan puan-
puan memberi keutamaan kepada mesyuarat-mesyuarat Majlis
ini. Untuk menyediakan sokongan pengurusan yang diperlukan,
Kerajaan telah mewujudkan sebuah Pusat Perkhidmatan dan
Penyelidikan Ekonomi yang bertempat di ISIS Malaysia dengan
kakitangan yang cukup. Pusat ini akan dipertanggungjawabkan
terhadap penyelidikan, urusetia, perkhidmatan-perkhidmatan
organisasi dan  pentadbiran  untuk  Majlis  Perdagangan
Malaysia.  Kerajaan telah menyediakan peruntukan tahunan
bagi membiayai belanja operasi Pusat Perkhidmatan  dan
Penyelidikan Ekonomi ini.  Pihak swasta tidak dimestikan
memberi sumbangan kewangan terhadap Pusat ini dan membiayai
kerja-kerjanya.  Sungguhpun begitu persediaan telah dibuat
supaya semua sumbangan daripada sektor swasta kepada Majlis
ini dikecualikan daripada dicukai.
Tuan-tuan dan puan-puan
16. Pada hemat saya adalah sesuai bagi saya memberi imbasan
keadaan ekonomi di negara kita dan di seluruh dunia.
Selepas tahun 1985-86 di waktu berlakunya kemelesetan,
ekonomi kita telah pulih dengan pesatnya dan mencapai kadar
pertumbuhan yang cemerlang.  Perindustrian di negara kita
semakin meningkat dan kita sekarang mengeksport lebih banyak
barang-barang perkilangan dibandingkan dengan bahan-bahan
utama.  Sementara dahulu pembangunan adalah berasaskan
kepada perbelanjaan awam tetapi sekarang ini sebahagian
besar daripada pertumbuhan ekonomi adalah hasil aktiviti-
aktiviti sektor swasta.
17. Pembangunan negara kita masih lebih banyak berasaskan
kepada eksport dan aktiviti-aktiviti  berkaitan  dengan
eksport.  Pasaran dalaman kita masih terlalu kecil untuk
dijadikan jentera pertumbuhan. Pendapatan per kapita kita
ialah satu per lima pendapatan per kapita negara-negara
maju. Dengan demikian apa yang berlaku kepada ekonomi dunia
dan terhadap dagangan bebas adalah penting kepada kita.
18. Sungguhpun berlaku perang Teluk, Malaysia  sebagai
negara  pengeksport  minyak telah berjaya mengimbangkan
sedikit sebanyak kesan terhadap pengeluaran dan  harga
minyak.  Sungguhpun begitu kita tidak terlindung sepenuhnya
daripada kesan-kesan akibat peperangan tersebut.  Kita
telahpun merasai kesan daripada berkurangnya penerbangan
udara, kekurangan kapal-kapal kerana keperluan peperangan,
kenaikan  kos  pengangkutan  dan  insuran,  kekurangan
pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan berlakunya kemelesetan
di negara-negara perdagangan utama kita.  Eksport kita ke
negara-negara yang terlibat dalam peperangan di Teluk telah
bekurangan akibat risiko-risiko peperangan, masalah-masalah
logistik dan kesukaran menembusi  pasaran-pasaran  ini.
Kenaikan  harga  minyak yang diramalkan tidak berlaku.
Nampaknya bekalan berlebihan akan berlaku semasa dan selepas
perang.
19. Jelaslah bahawa Malaysia tidak akan mencapai kadar
pertumbuhan seperti pertumbuhan dalam masa tiga tahun yang
lepas, jikalau kita hanya berdiam diri dan tidak berbuat
sesuatu.   Kerajaan telahpun membuat satu kajian yang
komprehensif mengenai kesan sekarang dan kesan yang mungkin
berlaku terhadap kita akibat perang Teluk ini.  Untuk
menjamin kesan buruk terhadap ekonomi kita di tahap minima
akibat peperangan ini, kita perlu bertindak dan membuat
penyesuaian. Kita mesti bersedia mengelak daripada hanya
meneruskan amalan-amalan yang lampau.  Kita mesti sedia
mengambil risiko, risiko yang berpatutan.
20. Kerajaan sedia untuk membuat penyesuaian-penyesuian
ini.  Kerajaan bersedia untuk mendengar, menimbang dan
menyokong sektor swasta.  Saya berharap Majlis ini akan
memainkan peranan utama di saat kita menghadapi masa hadapan
yang mencabar.  Insya-Allah, dengan bersatu tenaga kita
boleh mengatasinya.
Tuan-tuan dan puan-puan
21. Kejayaan Majlis  ini  bergantung  kepada  semangat
bertanggungjawab dan komitmen setiap ahlinya.  Saya ingin
mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Majlis yang
telah bersetuju menyertainya.  Dengan kebijaksanaan dan
pengalaman tuan-tuan dan puan-puan serta sumbangan daripada
sektor-sektor lain dalam masyarakat, saya yakin kita akan
bersama-sama merangka arah dan matlamat negara yang lebih
jelas.  Saya yakin kita dapat bekerjasama dengan rapatnya.
Tuan-tuan dan puan-puan
22. Dengan ini saya dengan sukacitanya melancarkan Majlis
Perdagangan Malaysia ini.

 
  
Google