home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	ISTANA NEGARA, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	05/06/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS MENGADAP DAN ISTIADAT 
			PENGURNIAAN DARJAH KEBESARAN 
			SEMPENA ULANGTAHUN HARI KEPUTERAAN 
			BAGINDA YANG DI PERTUAN AGONG 




 Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Yang Di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah,
Ampun Tuanku,
  Dengan hormat dan penuh takzimnya, patik bagi pihak
Kerajaan dan seluruh rakyat, serta diri patik sendiri, mohon
menyembah setinggi-tinggi tahniah Ke bawah Duli Yang Maha
Mulia Tuanku sempena Ulangtahun Hari Keputeraan Rasmi Tuanku
hari ini.  Patik sekalian berdoa ke hadrat Allah Subhanahu
wa Ta'ala semoga Duli Tuanku serta Duli Yang Maha Mulia
Tuanku Bainun dilanjutkan usia serta dilimpahkan rahmat dan
hidayahNya, mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua
sentiasa berada dalam  kandungan  sihat  dengan  penuh
kesejahteraan dan kedaulatan.
Ampun Tuanku,
2.  Syukur alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia
Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara terus berada dalam keadaan
tenang, aman dan damai. Keadaan ini adalah kerana wujudnya
Kerajaan yang kukuh dan stabil serta rakyat berbilang kaum
yang terus bersatu padu dan hidup saling hormat-menghormati
di antara satu dengan lain.
3.  Keamanan dan kestabilan ini telah membolehkan negara
terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang  menggalakkan.
Ekonomi negara tahun ini dijangka mencapai kadar pertumbuhan
melebihi 8%, iaitu bagi empat tahun berturut-turut. Bagi
menjamin kesejahteraan rakyat dan negara, Kerajaan akan
terus mengamalkan dasar-dasar yang menggalakkan pertumbuhan.
Dalam hal ini, Kerajaan akan sentiasa berusaha mewujudkan
iklim pelaburan yang baik untuk menarik lebih banyak lagi
pelaburan swasta. Kesungguhan Kerajaan supaya sektor swasta
memainkan  peranan  penting sebagai jentera pertumbuhan
utama  dapat  dilihat   melalui   dasarnya   untuk
mempergiatkan lagi penswastaan. Beberapa agensi lagi telah
dikenalpasti  untuk  diswastakan, termasuk  yang paling
besar tahun ini, iaitu Tenaga Nasional Berhad.  Kerajaan
juga telah mengambil langkah-langkah bagi mengatasi masalah-
masalah yang dibawa oleh pertumbuhan pesat ekonomi, iaitu
kekurangan pekerja dalam sektor-sektor tertentu dan tekanan
ke atas kemudahan infrastruktur.
4.  Bagi memastikan kedudukan kewangan negara tetap kukuh,
Kerajaan juga akan terus mengamalkan dasar jimat cermat dan
berbelanja mengikut hasil pendapatan negara.  Dasar ini
telah mendatangkan kebaikan kepada negara.
Ampun Tuanku,
5.  Kerajaan telah merancang untuk menjadikan Malaysia
negara maju menjelang tahun 2020.  Rancangan ini telah
disambut  baik  oleh rakyat.   Negara yang maju yang
dihasratkan ini bukanlah semata-mata sebuah negara yang
telah mencapai tahap perindustrian yang tinggi. Matlamat
Kerajaan ialah supaya rakyat negara ini akan menikmati
kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Patek yakin cita-
cita ini bukanlah di luar kemampuan kita untuk mencapainya.
Apa  yang  perlu ialah semua pihak hendaklah memahami
konsepnya dan melaksanakannya dengan berkesan.  Patek juga
yakin dengan bimbingan dan nasihat daripada Duli Yang Maha
Mulia Tuanku serta kerjasama daripada semua pihak  --
Kerajaan, sektor swasta dan rakyat -- matlamat ini akan
tercapai.
Ampun Tuanku,
6.  Tahun 1991 amat penting bagi negara kerana pada tahun
ini Kerajaan akan membentangkan Rangka Rancangan Jangka
Panjang (RRJP) atau Outline Perspective Plan (OPP) yang ke-2
yang mengandungi Dasar Pembangunan Baru atau New Development
Policy, serta Rancangan Malaysia ke-6.  Rangka Rancangan
Jangka Panjang yang ke-2 ini akan memandu pembangunan negara
dalam dekad yang akan datang, iaitu tahun 1991 hingga tahun
2000, dengan lebih berkesan.  Melalui dasar ini, Kerajaan
akan melaksanakan program-program bagi mencapai pembangunan
ekonomi yang seimbang supaya wujud satu masyarakat yang
lebih bersatupadu dan adil. Kerajaan juga akan meneruskan
usaha-usaha membasmi  kemiskinan  dan  menyusun  semula
masyarakat.   Rancangan  Malaysia ke-6 yang merupakan
sebahagian daripada RRJP  akan  menggariskan  rancangan
pembangunan Kerajaan bagi tempoh 1991 - 1996.
7.  Dengan sukacitanya, patek juga ingin memaklumkan kepada
Duli Yang Maha Mulia Tuanku bahawa keadaan keselamatan
negara pada keseluruhannya adalah terpelihara dan terkawal.
Walau bagaimanapun, Kerajaan akan terus berwaspada bagi
menjamin keselamatan negara tidak terancam oleh mana-mana
pihak.
8.  Patek bagi pihak Kerajaan berasa bangga bahawa Duli
Yang Maha Mulia Tuanku mengambil berat serta menunjukkan
minat yang mendalam terhadap fungsi berbagai Kementerian,
jabatan dan agensi-agensi Kerajaan dengan membuat lawatan-
lawatan dan mendengar taklimat. Minat yang ditunjukkan oleh
Duli Yang Maha Mulia Tuanku sudah tentu meninggikan lagi
semangat kakitangan  Kerajaan  dalam  usaha  memberikan
perkhidmatan yang lebih cemerlang kepada orang ramai. Di
sini sukalah patek memberi jaminan bahawa seluruh kakitangan
Kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggikan
lagi kecekapan jentera pentadbiran Kerajaan demi kebaikan
rakyat dan kemakmuran negara.
Ampun Tuanku,
9.  Pada hari yang berbahagia dan penuh istiadat ini bagi
pihak Kerajaan dan seluruh rakyat serta diri patik sendiri
patik dengan penuh hormat dan takzimnya mohon menyembah
ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Ke bawah
Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai Raja Yang Memerintah.
Ampun Tuanku.

 
 



 
Google