home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	PUSAT DAGANGAN DUNIA PUTRA, 
			KUALA LUMPUR 
Tarikh/Date 	: 	18/07/91 
Tajuk/Title 	: 	UPACARA MENANDATANGANI "WORLD 
			DECLARATION ON THE SURVIVAL,
			PROTECTION AND DEVELOPMENT 
			OF CHILDREN"  
  Saya gembira kerana dapat bersama-sama hadir di majlis
yang sungguh bererti bagi saya sendiri dan juga Kerajaan
Malaysia.  Saya mengalu-alukan kehadiran Dr. Richard Jolly,
yang telah diwakilkan oleh Konvenor Sidang Kemuncak Sedunia
Mengenai Kanak-kanak untuk menyaksikan upacara ini. On be-
half of the children, people and Government of Malaysia, I
wish to extend a warm welcome to you, Dr. Richard Jolly, and
to  your  colleagues for your presence today on this
auspicious occasion.
2.  Kita berkumpul pada hari ini untuk merakamkan komitmen
negara, Kerajaan dan setiap individu termasuk kanak-kanak
kepada Deklarasi Sedunia Mengenai Kehidupan, Perlindungan
dan Kemajuan Kanak-kanak.  Malaysia akan memberi keutamaan
kepada isu-isu yang berkaitan dalam Deklarasi ini untuk
memudahkan pelaksanaannya ke arah mencapai matlamat yang
ditetapkan oleh negara kita.
3.  Adalah menjadi satu kenyataan  bahawa  kanak-kanak
merupakan kekayaan negara dan juga kekayaan keluarga. Oleh
kerana kanak-kanak merupakan asset tertinggi dan golongan
yang sangat 'vulnerable', mereka memerlukan perhatian dan
jagaan yang istimewa.  Mereka perlu dilengkapkan dengan
pendidikan, kemahiran serta nilai hidup positif sebagai
bakal generasi muda yang akan menggantikan tempat kita pada
masa hadapan.
4.  Bagi Malaysia, salah satu dimensi baru yang ditekankan
dalam Dasar Pembangunan Nasional (DPN) ialah pembangunan
sumber kemanusiaan.  Dalam konteks ini, Kerajaan akan
merangka  dasar-dasar,  strategi  dan  program  untuk
meningkatkan  pembangunan kanak-kanak dan belia sebagai
sumber kemanusiaan yang terpenting.  Keutamaan akan diberi
kepada pembangunan kanak-kanak yang seimbang daripada segi
fizikal, mental dan kerohanian termasuk nilai moral, etika
dan  sikap.  Dalam perancangan dasar-dasar ini, semua
golongan kanak-kanak akan diambilkira dan perhatian khusus
diberi kepada mereka yang kurang bernasib baik, iaitu 'dis-
advantaged' atau 'unfortunate children'. Langkah ini adalah
selaras dengan matlamat Kerajaan untuk mewujudkan 'A Caring
Society and A Caring Nation'.
5.  Untuk  makluman  tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
semenjak merdeka, semua rancangan pembangunan negara telah
merangkumi pelbagai program dan strategi ke arah kehidupan,
pembangunan dan perlindungan kanak-kanak dan untuk memenuhi
keperluan  asas  kanak-kanak.   Ini dijalankan melalui
usahasama pelbagai kementerian, agensi-agensi Kerajaan dan
bukan Kerajaan, termasuk pertubuhan-pertubuhan sukarela.
Kita boleh berbangga dengan pencapaian kita dalam masa 33
tahun semenjak merdeka.  Hasil program-program asas ini
dapat dilihat daripada beberapa petunjuk yang membayangkan
keadaan sosio-ekonomi dan pembangunan negara.  Sebagai
contoh, kadar kenal huruf telah meningkat daripada 66
peratus pada tahun 1970 kepada kira-kira 79 peratus pada
tahun 1990. Kadar kematian bayi telah turun daripada 39.4
bagi setiap 1,000 kelahiran hidup pada tahun 1970 kepada
13.5 bagi tahun 1990.  Begitu juga, bekalan air selamat
telah meningkat kepada 78.3 peratus daripada isirumah pada
tahun 1990.
6.  Namun begitu, Kerajaan sedar masih banyak usaha perlu
dipertingkatkan  untuk  membaiki  keadaan  kehidupan,
perlindungan dan pembangunan kanak-kanak keseluruhannya.
Justeru itu, saya menyeru semua agensi mengkaji program
masing-masing dan melaksanakan program yang bersesuaian,
selaras dengan hasrat Kerajaan supaya tidak ada golongan
kanak-kanak yang tertinggal daripada perancangan program,
terutama mereka yang memerlukan jagaan khas.  Di antara
aspek yang perlu diberi perhatian ialah cara-cara untuk
membekalkan pendidikan lengkap dan seimbang untuk kanak-
kanak, termasuk nilai etika dan moral yang tinggi serta
pengetahuan kemahiran hidup; mempertingkatkan strategi untuk
pencegahan penyakit-penyakit berjangkit dan penyakit kronik;
serta menyediakan kemudahan komprehensif untuk jagaan kanak-
kanak cacat daripada segi pendidikan, pemulihan dan latihan
kemahiran.
7.  Sungguhpun penyakit sosial di negara kita belum lagi
mencapai tahap yang genting seperti yang dihadapi oleh
negara-negara maju atau negara membangun lain, kita perlu
berwaspada dan sensitif kepada scenario kanak-kanak negara
ini dan mengambil tindakan pencegahan awal sebelum masalah
sosial yang besar melanda kanak-kanak dan merosakkan jiwa
dan kehidupan mereka. Penyakit sosial yang dimaksudkan ini
termasuklah penderaan kanak-kanak, eksploitasi kanak-kanak,
'street children', perniagaan bayi, masalah remaja dan belia
seperti penjenayahan, pengambilan arak, merokok dan dadah;
gangguan mental dan membunuh diri akibat tekanan hidup,
penyakit Aids dan masalah 'Aids orphans'.
8.  Dalam peninjauan program 10 mata yang dikemukakan dalam
deklarasi sedunia mengenai kehidupan, perlindungan  dan
kemajuan kanak-kanak, Malaysia telahpun memberi keutamaan
dan  menyediakan  program-program  seperti  meningkatkan
kesihatan kanak-kanak; mengurangkan kematian kanak-kanak dan
ibu bersalin; menyediakan bekalan air selamat; kemudahan
pendidikan dan  latihan  vokasional;  serta  persediaan
kemudahan untuk kecemasan dan bencana alam. Beberapa pro-
gram dan strategi khusus seperti membanteras kemiskinan, dan
malnutrition untuk memudahkan pembesaran dan perkembangan
kanak-kanak  secara  optima,  serta  usaha-usaha  untuk
melindungi keadaan alam sekitar, juga telah dirancangkan dan
menjadi teras kepada Rancangan Malaysia Keenam (RM6) dan
Rangka Rancangan Jangka Panjang Dua (RRJP 2).
9.  Satu lagi aspek yang telah mendapat perhatian dalam RM6
dan disebut dalam program 10 mata ialah peranan dan status
wanita. Kerajaan menggalakkan penyertaan wanita sepenuhnya
dalam pembangunan negara dengan memberi peluang yang lebih
luas di bidang sosial, ekonomi dan politik; dan meningkatkan
kesihatan wanita.
10. Mengenai  'Children  in  Difficult  Circumstances',
Malaysia bertuah kerana tidak ditimpa dengan keadaan teruk
yang membawakan masalah kanak-kanak dalam keadaan kesukaran.
Setiap hari kita lihat dan membaca kisah kanak-kanak seluruh
dunia yang ditimpa kemalangan seperti peperangan, bencana
alam -- gempa bumi dan ribut taufan; kelaparan dan tiada
bekalan makanan dan sebagainya. Kita perlu bersyukur bahawa
kanak-kanak kita tidak perlu tinggal di tepi jalan atau
dijual untuk pemindahan organ.
11. Kita juga bertuah kerana dalam usaha pengubahsuaian
struktur ekonomi dan sosial negara, program-program yang
melibatkan kesihatan, kebajikan dan pembangunan kanak-kanak
tidak terjejas seperti yang telah dialami oleh beberapa
negara membangun semasa kemelesetan ekonomi.  Sebaliknya,
semua program yang melibatkan kanak-kanak bukan sahaja
diteruskan, malahan ditambah dalam 5 tahun yang lepas
seperti program pelalian Hepatitis B dan Rubella yang
menelan belanja $20 juta ringgit serta program pembasmian
kemiskinan yang menelan belanja $315 juta ringgit.  Ini
sekali  lagi  menunjukkan  komitmen  negara  terhadap
kesejahteraan kanak-kanak.
12. Mengenai tindakan susulan bagi melaksanakan komitmen
yang terkandung dalam deklarasi tersebut, Malaysia akan
menyediakan rangkaian Pelan Tindakan Kebangsaan sebelum
hujung tahun 1991.  Kerajaan juga akan menentukan bahawa
dalam melaksanakan program-program  pembangunan  negara,
keperluan kanak-kanak akan diberikan perhatian yang serius.
Kerjasama dan penglibatan kesemua sektor, agensi, pihak
swasta, pertubuhan sukarela dan kumpulan masyarakat dalam
usaha murni ini adalah dihargai.
13. Malaysia  juga  sedia  bekerjasama  di  peringkat
antarabangsa untuk memudahkan pelaksanaan usaha sedunia
mengenai kehidupan, perlindungan dan perkembangan kanak-
kanak, khususnya bagi negara yang kurang maju. Ke arah ini,
Malaysia  telahpun memberi sumbangan kepada kanak-kanak
antarabangsa yang ditimpa kemalangan atau kecemasan.
14. In this regard, Malaysia wishes to reaffirm our fullest
cooperation and collaboration with relevant UN agencies in-
cluding UNICEF and with other international institutions in
working towards the well-being, peace and happiness of chil-
dren all over the world. We also support international ef-
forts to protect children in difficult circumstances and the
need for corridors of peace for such children. We will be
ready with our National Plan of Action by the end of this
year and will pursue our national goals and targets as set
in our plan. We are happy to inform UNICEF that Malaysia
has already reached some of the international goals set and
we should be able to achieve the rest as the relevant
programmes are underway.
15. Sebelum mengakhiri ucapan ini, sukacita saya mengambil
peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli
Jawatankuasa Penganjur yang telah bertungkus-lumus untuk
menjayakan majlis ini.
16. Dengan ini, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan
Deklarasi Sedunia 'Survival, Protection and Development of
Children' ditandatangani oleh Malaysia.

 
  
Google