home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  
Oleh/By		:	DATO' SERI DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD 
Tempat/Venue 	: 	HOTEL HILTON, KUALA LUMPUR (K.L) 
Tarikh/Date 	: 	28/10/91 
Tajuk/Title 	: 	MAJLIS MAKAN MALAM TAHUNAN 
			PERSATUAN PERKHIDMATAN TADBIR DAN 
			DIPLOMATIK (PPTD)  
Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Persatuan
Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik kerana menjemput saya dan
isteri saya ke majlis makan malam tahunan Persatuan ini.
2.  Seperti tahun-tahun yang lepas, di mana saya telah
mengutarakan beberapa pendapat dan pandangan ikhlas, pada
kali ini saya ingin menyentuh mengenai peranan para pegawai
pentadbir serta cabaran-cabaran pentadbiran dan pengurusan
yang dihadapi dalam usaha kita membawa negara ke tahap
pencapaian yang lebih tinggi.
3.  Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik mempunyai
peranan penting dalam usaha membangunkan negara. Peranan
ini menjadi lebih penting oleh kerana kita telah merancang
untuk membangunkan negara dengan cepat dan tersusun pada
tiap-tiap tahun supaya matlamat menjadikan Malaysia sebuah
negara maju pada tahun 2020 tercapai.
4.  Dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara membangun
yang lain, Malaysia mempunyai Perkhidmatan Awam yang cekap
dan tertib. Ini telah membantu negara mencapai pembangunan
yang pesat dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
sehingga kini.  Pencapaian ini sudah tentu sukar dicapai
jika pentadbir-pentadbir Kerajaan  tidak  cekap,  tidak
bertanggungjawab dan tidak beramanah. Pada hari ini jentera
pentadbiran kita bukan sahaja mendapat sanjungan daripada
beberapa negara lain, tetapi juga menjadi "model" negara
membangun dan yang mampu menghadapi segala cabaran dan
rintangan dalam usaha untuk mencapai kejayaan.
5.  Namun demikian, sebagai anggota Perkhidmatan Awam yang
mempunyai peranan penting, pegawai-pegawai  Perkhidmatan
Tadbir dan Diplomatik tidak harus "rest on your laurels"
atau berpuas hati. Sebaliknya, dengan penetapan matlamat
yang tinggi bagi negara kita, tuan-tuan dan puan-puan
hendaklah lebih berusaha untuk meningkatkan lagi kecekapan,
produktiviti dan mutu kerja supaya dapat kita mengejar
negara-negara yang sekarang lebih maju daripada kita.  Jika
kita hanya bekerja setaraf dengan kecekapan dan produktiviti
pekerja negara maju sekarang, walaupun kita akan maju ke
hadapan tetapi kita akan kekal di belakang mereka selama-
lamanya.
6.  Penduduk-penduduk di beberapa buah negara Timur yang
berjaya mengejar negara maju di Barat telah bekerja dengan
lebih  gigih  dan lebih bersemangat serta mengutamakan
kemajuan negara lebih daripada apa-apa kepentingan lain.
Hanya setelah negara mereka maju baharulah mereka menuntut
hasil kemajuan ekonomi negara mereka.  Jika kita menuntut
hak dan ganjaran yang sama dengan yang diperolehi di negara
yang sudah maju sedangkan kita masih  ditahap  negara
membangun, maka kita tidak mungkin mencapai kemajuan dan
tidak akan menikmati hasil usaha kita secara berkekalan.
Apa  yang akan berlaku ialah pertumbuhan ekonomi akan
terjejas sementara sara hidup kita akan meningkat dengan
mendadak,  yang  akan menjadikan pendapatan kita tidak
bermakna. Inilah yang dikehendaki oleh pekerja negara yang
sudah maju kerana mereka tidak ingin kita mencapai kemampuan
untuk  bersaing dengan mereka.  Mereka ingin kekalkan
kehidupan mewah mereka dengan memperkudakan pekerja-pekerja
negara-negara membangun.
7.  Tahun  ini  amat  significant  bagi negara kerana
pelancaran Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dan Rangka
Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2). Membentuk dasar
dan rancangan adalah lebih mudah daripada menjayakannya.
Kejayaan bergantung kepada kesanggupan kakitangan-kakitangan
Kerajaan yang bertindak sebagai pelaksana-pelaksana dasar-
dasar Kerajaan. Bagi menjayakan DPN dan RRJP2, adalah pent-
ing pegawai-pegawai Kerajaan daripada peringkat  rendah
hinggalah ke peringkat tertinggi menghayati serta memahami
dengan mendalam matlamat-matlamat yang terkandung dalam
dasar dan rancangan tersebut.  Semua pihak harus sedar
bahawa kejayaan dasar dan rancangan kita akan dinikmati oleh
kita semua.  Demikian juga kegagalan akan merugikan kita
semua.
8.  Dalam pelaksanaan DEB tumpuan ramai adalah kepada
kekayaan yang diperolehi daripada  pertumbuhan  ekonomi
negara.  Dengan menubuhkan ASN dan lain-lain tabung amanah
serta pemberian berbagai-bagai kemudahan, kita telah dapat
mengagihkan secara lebih adil kekayaan negara.  Demikian
juga hasil daripada penambahan biasiswa, bantuan harga padi,
persediaan kemudahan peralatan dan lain-lain infrastruktur
serta pengwujudan peluang-peluang kerja melalui galakan
pelaburan.  Sesiapapun tidak dapat menafikan bahawa jika
dibandingkan taraf hidup kita pada tahun 1970 dengan tahun
1990, taraf hidup tahun 1990 adalah lebih tinggi bagi semua
rakyat.  Oleh itu apabila kakitangan-kakitangan Kerajaan
berusaha menjayakan DPN dan RRJP 2, nikmat tetap akan
dirasai oleh mereka sendiri, dan oleh anak-cucu mereka di
masa hadapan.
9.  Prestasi pegawai-pegawai kerajaan dalam melaksanakan
DEB adalah baik. Tetapi kemampuan yang mencukupi untuk DEB
tidak memadai untuk DPN.  Ini bukan semata-mata kerana
falsafah DPN berbeza daripada DEB tetapi kerana keadaan
sekitar sudah berubah.  DEB dahulu menekankan peratusan
kekayaan  negara yang diperolehi oleh Bumiputera hasil
pertumbuhan kek ekonomi.  DPN tidak menekankan peratusan
sebagai  sasaran  utama  tetapi lebih kepada kemampuan
Bumiputera mengendali dan mengekalkan bahagian  mereka.
Bahagian yang didapati hari ini dan dijual pada keesokan
hari tidak akan menjayakan usaha mengagih kekayaan di antara
semua kaum. Justeru itu, Bumiputera yang berkualiti amat
penting. Pegawai-pegawai Kerajaan juga perlu kepada kualiti
ini supaya DPN berjaya. Dan bagi pegawai-pegawai Kerajaan
yang terlibat dengan proses penswastaan atau yang berhenti
kerja untuk berniaga, kecekapan mereka juga akan menolong
menjayakan DPN.
10. Banyak telah diperkatakan mengenai  wawasan  2020.
Kejayaan wawasan ini memerlukan kerjasama semua pihak,
termasuk pegawai-pegawai Kerajaan. Justeru itu, tuan-tuan
dan puan-puan hendaklah memahami dengan sepenuhnya matlamat
dan falsafah wawasan ini serta cara-cara menjayakannya.
Hanya dengan kefahaman dan penghayatan matlamat wawasan ini
serta usaha yang gigih baharulah matlamat kita untuk menjadi
sebuah negara maju menjelang tahun 2020 boleh dicapai.
11. Untuk menjadikan wawasan 2020 satu realiti,  para
pentadbir dan pengurus perlu memikir dan mengesan secara
terperinci  implikasi-implikasi  sosial,  ekonomi  dan
persekitaran berikutan proses pembangunan.   Tidak semua
"policy decision" Kerajaan membawa kesan positif kepada
satu-satu  masyarakat  kerana  sebab-sebab  tertentu.
Adakalanya niat dan tujuan yang baik mungkin membawa kesan
yang  negatif  ataupun "unintended consequences" kerana
pelaksanaan yang tidak cekap dan tidak berhati-hati.
12. Kita mahukan Malaysia menjadi sebuah negara maju,
bermoral tinggi dan bersatu-padu.  Kita tidak mahu negara
kita maju tetapi mempunyai maruah yang rendah.  Kita
perlukan  pembangunan  perindustrian  yang pesat tetapi
tidaklah dengan cara pengorbanan nilai-nilai yang mulia.
Apakah kita mampu mencapai taraf negara maju dan masih boleh
membekalkan rakyat kita dengan keselesaan yang sejajar
dengan pembangunan pesat di samping berjaya mengekalkan
moral dan etika yang tinggi? Bolehkah kita jauhkan masalah-
masalah sosial seperti penagihan dadah, penyakit AIDS,
penderaan kanak-kanak dan isteri, domestic violence dan
sebagainya yang didapati semakin meningkat? Tuan-tuan dan
puan-puan  sebagai  pengurus,  pentadbir  dan  pemimpin
organisasi-organisasi  masing-masing,  mampu  menentukan
matlamat negara kita tercapai. Inilah antara cabaran pent-
ing bagi kita semua dalam usaha mencapai Wawasan 2020.
13. Kita kini tinggal dalam dunia yang sentiasa berubah.
Antara perubahan yang pesat dan radikal adalah dalam bidang
pengurusan dan pentadbiran. Sebagai pentadbir dan pengurus,
pegawai-pegawai  PTD  perlu  mengetahui akan perubahan-
perubahan yang berlaku di dalam bidang-bidang ini, dan
mempelajari serta menguasai pendekatan dan cara-cara baru
ini.
14. Mereka yang ingin kekal dengan routine dan cara yang
sudah lapuk tidak akan menjadi efektif sebagai pentadbir
moden.  Jika kita gagal untuk "keep abreast"  dengan
perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita, usaha-
usaha bagi meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran negara
tidak akan berjaya.  Dalam hal ini juga, pegawai-pegawai
Tadbir dan Diplomatik hendaklah sentiasa bersedia mengikuti
kursus-kursus berkenaan pendekatan dan cara-cara pentadbiran
yang baru serta melengkapkan diri dengan berbagai-bagai
pengetahuan mutakhir.  Kerja-kerja routine yang berulang-
ulang dari 8 pagi hingga 4 petang semata-mata, tidak akan
dapat menjayakan cita-cita negara.  Komitmen yang lebih
adalah diperlukan.
15. Kerajaan sedar pentingnya negara mempunyai perkhidmatan
awam yang cekap, bersih dan amanah.  Atas kesedaran inilah
maka Kerajaan sentiasa menjaga kebajikan anggota-anggota
perkhidmatannya.  Jika dibandingkan dengan banyak negara
membangun yang lain, taraf hidup anggota perkhidmatan awam
kita adalah jauh lebih baik.  Mereka tidak perlu kepada
"moonlighting"  untuk  menambah  pendapatan  seperti
dikebanyakan negara membangun yang lain.  Saya berharap
kenaikan gaji kakitangan-kakitangan Kerajaan yang diumumkan
baru-baru ini disambut baik dan akan mendorong anggota-
anggota perkhidmatan awam untuk bekerja dengan lebih kuat,
tekun dan dedikasi.
16. Tidak ada faedah bagi kita semua membuat desakan
kenaikan gaji yang terlalu tinggi jika gaji yang diperolehi
itu tidak dapat membeli lebih banyak barang atau khidmat
daripada sebelum ini.  Apa gunanya kita menerima kenaikan
gaji yang tinggi jika akhirnya kuasa membeli atau purchasing
power kita tidak meningkat tetapi sebaliknya menurun seperti
yang berlaku di banyak negara lain. Oleh itu, adalah lebih
baik kita menerima kenaikan gaji yang munasabah yang tidak
akan menimbulkan tekanan inflasi dan menyebabkan harga
barang-barang keperluan melambung tinggi.  Dengan sistem
baru ini jika prestasi kita dan kemajuan negara meningkat,
kita akan berpeluang merasai nikmat daripadanya secara
langsung dan tidak langsung.
17. Dalam hal ini, saya berharap dengan kenaikan gaji ini,
kakitangan-kakitangan Kerajaan tidak akan berbelanja dengan
sewenang-wenangnya.  Mereka hendaklah berbelanja mengikut
keperluan dan kemampuan dan menabungkan wang lebihan mereka
secara yang menguntungkan. Dengan cara ini, kita akan dapat
membantu mengawal kenaikan harga atau kadar inflasi.
18. Kesemua  perubahan  yang  sedang  berlaku  dalam
perkhidmatan Kerajaan adalah berikutan daripada peralihan
tekanan dalam pendekatan Kerajaan terhadap  pentadbiran
negara,  khususnya  penciptaan  konsep  "Persyarikatan
Malaysia". Justeru itu, para pegawai PTD haruslah menerima
hakikat ini dan bersedia menyumbangkan tenaga dengan penuh
keazaman dan kegigihan demi kepentingan masyarakat kini dan
generasi akan datang dan yang mana, tidak dapat tidak, akan
menguntungkan diri sendiri akhirnya.  Para pegawai PTD
mempunyai tanggungjawab moral dan ethical untuk menjamin
bahawa  adanya  perasaan  komitmen,  dedikasi  dan
bertanggungjawab  supaya sebarang kekecewaan diri tidak
dijadikan sebagai sebab untuk merosotkan nama dan imej
perkhidmatan.  Para pegawai PTD  juga hendaklah sedia
meningkatkan sumbangan mereka demi kepentingan bangsa dan
negara.  Dalam apa juga bidang, pengurusan yang cemerlang
haruslah dijadikan matlamat yang utama.  Dengan pengurusan
dan pentadbiran yang cemerlang bukan sahaja pegawai-pegawai
PTD akan dapat mempertahankan maruah khidmat PTD tetapi juga
Kerajaan dan negara.
19. Sekali lagi saya dan isteri saya mengucapkan terima
kasih atas jemputan ini dan saya berdoa semoga kita mencapai
kejayaan dalam tanggungjawab dan usaha kita ke arah negara
yang bahagia dan maju, Insya-Allah.

 
  
Google