home
Speechs in the year
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-->
  PENGUMUMAN PAKEJ STRATEGI BARU KE ARAH
  MERANGSANG PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA
  OLEH
  YAB DATO SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
  PERDANA MENTERI DAN MENTERI 
  KEWANGAN MALAYSIA
  PADA 21 MEI 2003
  ----------
  
  
  
    1.Kerajaan telah menyediakan satu pakej strategi
  baru  yang  mengandungi langkah komprehensif  bagi
  merangsang pertumbuhan ekonomi. Strategi baru  ini
  diperlukan kerana perkembangan politik dan ekonomi
  dunia akhir-akhir ini, pencerobohan ke atas iraq dan
  ancaman SARS. Persekitaran global kini menjadi tidak
  menentu  dan rumit, dan akan menghalang pemulihan
  ekonomi dunia.
  
  2.  Setakat ini ekonomi negara masih mampu mengekalkan
  tahap pemulihan yang kukuh. Pada 11 Mac tahun ini,
  Kerajaan telah pun mengumumkan 10 langkah baru untuk
  merangsang dan memantapkan lagi pasaran modal negara.
  Bagaimanapun, pakej strategi baru ini adalah perlu bagi
  merangsang lagi pertumbuhan ekonomi dan tahap keyakinan
  pelabur dan pengguna. Pakej ini memberi tumpuan kepada
  empat  strategi utama iaitu menggalakkan pelaburan
  swasta, memperkukuhkan daya saing negara, menjana punca
  pertumbuhan baru dan meningkatkan keberkesanan delivery
  system Kerajaan dan swasta. Pakej ini mengandungi 90
  langkah termasuk untuk mengatasi kesan SARS.
  
  Strategi Pertumbuhan
  
  3.  Kerajaan peka kepada keluhan berterusan mengenai
  akses kemudahan pinjaman kepada peniaga kecil. Kerajaan
  akui walaupun bank memenuhi kuota bagi peniaga kecil
  dan sederhana, tetapi kelemahan penyaluran dana oleh
  institusi  kewangan  telah  mengakibatkan  kegiatan
  pinjaman haram. Oleh itu, antara langkah utama pakej
  ini ialah penubuhan Skim Kredit Mikro untuk peniaga
  kecil di bawah Bank Pertanian Malaysia dengan dana
  permulaan RM 500 juta. Di samping itu, Dana Amanah
  Ikhtiar Malaysia (AIM) akan ditambah sebanyak RM 200
  juta dan diletakkan di bawah Bank Pertanian Malaysia.
  Satu lagi Skim Kredit Mikro sebanyak RM 300 juta
  diletakkan di bawah Bank Simpanan Nasional.  Ini
  bermakna Kerajaan menyediakan tambahan dana sebanyak RM
  1 bilion di bawah Skim Kredit Mikro. Syarat pinjaman
  skim ini dipermudahkan dengan kadar faedah pinjaman
  pada empat peratus tanpa cagaran, sementara pembayaran
  balik akan dijadualkan mengikut penerimaan aliran tunai
  yang viable.
  
  4.  Bagi IKS, Kerajaan akan meningkatkan peruntukan
  untuk Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan atau TEKUN
  sebanyak RM 200 juta. Di samping itu, Bank Negara
  Malaysia akan menyediakan sejumlah RM 600 juta kepada
  Tabung IKS dan RM 400 juta kepada Tabung Usahawan Baru.
  
  5.  Pembangunan luar bandar juga diberi tumpuan.
  Kerajaan akan meningkatkan taraf infrastruktur dan
  delivery  system  luar bandar  dengan  menyediakan
  peruntukan sebanyak  RM 300 juta. Di samping itu,
  tambahan dana sebanyak RM 200 juta di bawah AIM akan
  memudahkan accessibility pinjaman oleh rakyat di luar
  bandar.
  
  6.  Bagi sektor pertanian, tabung makanan juga akan
  ditambah sebanyak RM1 bilion lagi untuk membiayai
  projek pengeluaran makanan. Di samping itu, untuk
  membolehkan nelayan meningkatkan penangkapan, Kerajaan
  akan membina 1,000 bot yang dilengkapi dengan peralatan
  moden untuk disewa beli kepada mereka melalui Nekmat.
  
  7.  Bagi menggalakkan pelaburan asing, Kerajaan akan
  melonggarkan garis panduan FIC untuk menjadi lebih
  mesra pelabur, selaras dengan matlamat menarik Foreign
  Direct Investment.
  
  8.  Untuk mempertingkatkan daya saing negara, antara
  langkah cukai ialah memanjangkan tempoh taraf perintis
  dan elaun cukai pelaburan di bawah skim pra-pakej. Di
  samping itu, taraf perintis atau elaun cukai pelaburan
  kali kedua diberikan kepada syarikat R&D, sementara
  pengecualian sepenuhnya cukai pendapatan  diberikan
  kepada OHQ (operational HQ). Insentif juga diberi
  kepada hypermarkets dan syarikat jualan langsung yang
  mengeksport produk buatan tempatan.
  
  9.  Keupayaan negara untuk menarik FDI dalam sektor
  perkhidmatan  bergantung kepada kualiti  gunatenaga
  negara. Oleh itu, program latihan dan latihan semula
  amat  penting. Kita masih mempunyai  ruang  untuk
  meningkatkan  kualiti  gunatenaga  negara  bagi
  menggalakkan lebih banyak pelaburan seperti ini. Tabung
  pembangunan kemahiran bagi membantu pelajar teknikal
  dan vokasional mendapat pinjaman, akan disusun semula
  dan ditambah sebanyak RM 500 juta. Di samping itu,
  tabung latihan semula ditubuhkan dengan dana sebanyak
  RM 100 juta bagi program latihan dan re-skilling
  graduan baru dalam bidang seperti ICT dan perakaunan.
  Syarikat Kerajaan diminta menyediakan latihan kepada
  graduan baru dan pihak swasta harus juga menyediakan
  latihan yang sama sebagai memenuhi tanggungjawab sosial
  mereka.
  
  10. Bagi membolehkan rakyat memperolehi tempat tinggal
  yang lebih selesa dan persekitaran yang sihat dan
  bersih,  Kerajaan akan melaksanakan Projek Harapan
  (harapan rakyat memiliki perumahan). Langkah  bagi
  sektor perumahan ini dijangka menjana kegiatan ekonomi
  sambil meningkatkan prestasi anak-anak dalam bidang
  akademik, mengelakkan masalah sosial seperti budaya
  lepak sambil mengurangkan jurang antara golongan the
  haves and the have-less.
  
  11.  Ciri utama Projek Harapan ialah pemberian subsidi
  bayaran kadar faedah pinjaman perumahan sebanyak tiga
  peratus untuk tahun pertama, atau pinjaman tanpa faedah
  untuk 10 peratus deposit bagi tahun pertama bagi
  pembelian rumah di bawah RM 100,000. Ini adalah bagi
  pinjaman yang diperolehi dari Bank Simpanan Nasional.
  Untuk rumah berharga antara RM100,000 dan RM180,000,
  pelepasan cukai akan diberi sebanyak RM 5,000 ke atas
  faedah pinjaman bagi tahun taksiran 2003, RM 3,000
  untuk 2004, dan RM 2,000 untuk 2005. Insentif ini
  diberikan bagi perolehan rumah dalam tempoh setahun
  mulai 1 Jun 2003.
  
  12.    Bagi pinjaman perumahan dari bank-bank lain,
  bayaran sebanyak RM 600 akan diberi kepada mereka yang
  memperolehi rumah berharga di bawah RM100,000.
  
  13.  Pengecualian duti setem juga akan diberi ke atas
  surat  cara bagi perolehan perumahan tidak  lebih
  daripada RM180,000, sementara cukai keuntungan hartanah
  pula dikecualikan untuk tempoh setahun mulai 1 Jun.
  
  14.  Kerajaan juga akan membina lebih banyak rumah kos
  rendah  dan sederhana.  Sebagai permulaan Syarikat
  Perumahan Negara Berhad (SPNB) akan membina 150,000
  unit lagi rumah rakyat. Ini akan memberi peluang kepada
  kontraktor yang mempunyai rekod yang baik.
  
  15.  Bagi ibu tunggal, Kerajaan sentiasa prihatin
  terhadap kebajikan mereka. Untuk ini, mereka juga akan
  diberi keutamaan untuk memiliki unit rumah kos rendah
  dan sederhana yang akan dibina dan diperolehi di bawah
  program perumahan SPNB.
  
  16.    Untuk menambah pendapatan boleh guna rakyat,
  caruman pekerja kepada KWSP dikurangkan daripada 11
  peratus kepada 9 peratus untuk setahun bermula dari 1
  Jun 2003. Kerajaan berharap pihak MTUC akan menyokong
  langkah ini.
  
  17.    Bagi kakitangan Kerajaan pula, Kerajaan akan
  memberi bonus sebanyak setengah bulan gaji. Syarikat
  Kerajaan yang menjangkakan keuntungan pada tahun ini,
  juga disarankan untuk memberi insentif kewangan yang
  sama kepada kakitangan mereka.
  
  18.     Untuk  mengurangkan  kos  menjalankan
  perniagaan, kadar campurtangan BNM (BNM intervention
  rate) dikurangkan sebanyak 50 mata asas. Pengurangan
  ini hendaklah dimanfaatkan (pass through) kepada semua
  peminjam oleh institusi kewangan.
  
  Meningkatkan Keberkesanan Delivery System
  
  19.  Antara langkah untuk meningkatkan keberkesanan
  delivery system ialah mempercepatkan urusan memproses
  dan memberi kelulusan CFO dan menggunakan sistem fast
  track  bagi urusan pemberian milik dan  penukaran
  kegunaan tanah. Proses permohonan permit dan lesen
  perniagaan yang lain akan dipendekkan. Pada masa yang
  sama, pihak swasta juga perlu memperbaiki delivery
  system mereka.
  
  Langkah-langkah Mengatasi Kesan Negatif SARS
  
  20.  Pakej ini juga menggariskan langkah spesifik bagi
  menangani  kesan negatif wabak SARS. Langkah  ini
  termasuk pemberian diskaun lima peratus daripada jumlah
  bil  elektrik bulanan bagi pengusaha hotel. Cukai
  perkhidmatan dikecualikan ke atas perkhidmatan yang
  disediakan oleh hotel dan restoran. Kedua-dua ini
  diberikan mulai 1 Jun hingga 31 disember 2003. Di
  samping itu, cukai perkhidmatan ke atas complimentary
  room yang disediakan oleh pengusaha hotel dihapuskan
  mulai 1 Jun 2003.
  
  21.  Bagi syarikat pelancongan, pembayaran ansuran
  cukai pendapatan mereka ditangguhkan mulai 1  Jun
  sehingga 31 Disember 2003. Syarikat pelancongan dan
  hotel juga diberi pengecualian levi Tabung Pembangunan
  Sumber Manusia bagi tempoh yang sama. Cukai jalan teksi
  bagi tempoh enam bulan pula dikurangkan sebanyak 50
  peratus sekali sahaja.
  
  22. Bagi membantu pengurusan aliran tunai pengusaha di
  sektor  pelancongan, satu special relief guarantee
  facility berjumlah RM 1 bilion disediakan. Bagi pekerja
  yang  dipotong  gaji,  institusi  perbankan  akan
  menyediakan skim penyusunan dan penjadualan semula
  pinjaman, termasuk rumah dan kereta mereka.
  
  23.  Langkah-langkah awal dan decisive yang telah
  dilaksanakan oleh Kerajaan telah berjaya mencegah wabak
  SARS,  satu  hakikat yang diakui oleh  Pertubuhan
  Kesihatan Sedunia (WHO). Namun tanpa usaha sepenuhnya
  daripada  setiap individu bagi menjaga kebersihan,
  ancaman penyakit dan wabak tidak akan dapat diatasi.
  Kerajaan akan memperuntukkan RM 200 juta kepada pihak
  berkuasa  tempatan  bagi  meningkatkan  kerja-kerja
  pembersihan, termasuk memastikan kebersihan tandas-
  tandas awam.
  
  24.  Pelupusan sampah mestilah diterima oleh rakyat
  pada standard yang bersesuaian dengan negara yang
  sedang membangun.  Menolak sistem dan amalan yang
  diterima oleh negara maju hanya akan menyulitkan usaha
  untuk membersihkan persekitaran kita.  Jika sampah
  terpaksa dilonggok di kawasan terbuka, iaitu di rubbish
  dump, ia akan meracun air bawah tanah, selain dari
  menjadi tempat untuk serangga dan kuman membiak.
  
  25.  Bagi membendung dan mengawal penyakit-penyakit
  mudah berjangkit, Pusat Kawalan Penyakit atau CDC
  (Centre for Disease Control) akan ditubuhkan di bawah
  Institut Penyelidikan Perubatan (IMR).
  
  26.  Pembiayaan pakej ini akan melibatkan peruntukan
  sebanyak  RM  1.7  bilion  dalam  bajet  Kerajaan
  Persekutuan.  Di samping itu, Bank  Negara  akan
  menyediakan RM 2 bilion, manakala institusi kewangan
  pembangunan seperti Bank Pertanian Malaysia,  Bank
  Simpanan Nasional, Bank Pembangunan dan Infrastruktur
  dan Bank Industri menyediakan sebanyak RM 3.6 bilion.
  Institusi-institusi  ini  akan  memperolehi  sumber
  kewangan daripada excess liquidity in the market,
  terutamanya daripada KWSP.
  
  Penutup
  
  27. Pada keseluruhannya, strategi dan langkah baru ini
  digubal  bagi  merangsang kegiatan ekonomi,  serta
  menjamin asas ekonomi yang lebih teguh. Pakej strategi
  baru ini juga menekankan aspek harapan dan peluang
  kepada rakyat untuk memperbaiki taraf hidup mereka.
  Kerajaan yakin negara akan dapat mencapai pertumbuhan
  ekonomi yang lebih baik pada tahun ini dibanding dengan
  tahun lepas. Kerajaan juga yakin semua lapisan rakyat
  akan memperolehi faedah daripada langkah-langkah yang
  diambil di bawah pakej ini. Untuk menjayakan pakej
  ini, saya berharap semua rakyat Malaysia  memberi
  kerjasama sepenuhnya dan sokongan padu serta memainkan
  peranan dengan lebih berkesan.
  
  
  ****
  
  
  Pejabat Perdana Menteri
  PUTRAJAYA
  www.smpke.jpm.my


 
Google